AAP305 Pilsētbūvniecības pamati

Kods AAP305
Nosaukums Pilsētbūvniecības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētbūvniecības un rajonālās plānošanas vispārējā teorija. Apdzīvoto vietu struktūras, zonēšanas pamatprincipi. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu arhitektoniskās kompozīcijas pamati, pilsētbūvnieciba Latvijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas par plānošanas un pilsētbūvniecības aktualitātēm mūsdienu teorijā un praksē. Iepazīstināt studentus ar Latvijā un pasaulē plašāk izmantotajiem teritoriju plānošanas principiem, izprast to būtību saistībā ar pilsētbūvnieciskiem, sociāli ekonomiskiem, kā arī arhitektoniski telpiskiem aspektiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties pilsētbūvniecības un teritorijas plānošanas pamatnostādnēs saistībā ar mūsdienu urbanizācijas procesiem. - Semināra diskusijas.Eksāmens.
Spēj izprast teritoriju plānošanas būtību saistībā ar politiskiem, sociāli ekonomiskiem, pilsētbūvnieciskiem un arhitektoniski telpiskiem aspektiem. - Mājas darbi. Seminārs. Eksāmens.
Spēj strādāt ar dažādiem palīgmateriāliem un izmantot Latvijas Būvnormatīvus (LBN) - Praktiskais darbs.
Spēj analītiski pētīt kādu no izvēlētās pilsētas vai apdzīvotas vietas teritorijām, parādot prasmi iegūto teorētisko zināšanu pielietošanā praktiskajā darbībā. - Izstrādātais praktiskais darbs, kurš liecina par spēju atrisināt uzstādītos uzdevumus.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu. - Mājas darbs. Prezentācija.
Priekšzināšanas Arhitektūras projektēšanā, arhitektūras vēsturē, arhitektūras kompozīcijā un iegūtās iemaņas tēlotājas mākslas priekšmetos.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Prof. S.Treija Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Prof. S.Treija Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICH0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc. S.Treija Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 0 09:00 - 12:00
RICH0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. S.Treija Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]