AAP303 Teritorijas labiekārtošana un transports

Kods AAP303
Nosaukums Teritorijas labiekārtošana un transports
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Ieva Miķelsone
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētas teritorijas izvēles principi. Vertikālais plānojums. Hidrotehnisku būvju projektēšanas principi. Apdzīvoto vietu energoapgāde. Pilsētu transporta shēmu risinājums. Ielu un ceļu tipi, to šķērsprofīli un garenprofīli. Perspektīvie transporta veidi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas teritorijas labiekārtošanas un transporta organizācijas projektu izstrādāšanā, kompleksi risinot funkcionālos, mākslinieciskos, estētiskos un inženiertehniskos jautājumus. Sniegt informāciju par Latvijā un pasaulē pielietotajiem teritorijas labiekārtošanas un transporta sistēmas risinājumiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj formulēt teritorijas labiekārtošanas un transporta projektēšanas principus. - Semināra diskusijas.
Spēj salīdzināt, klasificēt teritorijas labiekārtošanas un transporta projektus. - Mājas darbs; seminārs.
Spēj strādāt, izmantojot Latvijas un Eiropas Savienības būvnormatīvus. - Praktiskais darbs.
Spēj analizēt un novērtēt izvēlēto esošo pilsētbūvniecisko situāciju, parādot prasmi pielietot teorētiskās zināšanas projekta izstrādē. - Izstrādātais praktiskais darbs.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt projektu. - Mājas darbi un prezentācijas.
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas obligātajos priekšmetos iegūtās prasmes.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors I.Miķelsone Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]