AAV520 Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture

Kods AAV520
Nosaukums Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Arhitektūras bakalaura studiju arh. vēstures kursa apgūto zināšanu padziļināšana, mūsdienīgas vides veidošanas paņēmienu un pieredzes kontekstā, īpašu vērību veltot 19. gs. otrās puses un 20. gs. pilsētbūvnicībai un pēdējā laika arhietktūras stilu pētniecības un sistematizācijas jautājumiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt paplašinātas zināšanas par daudzveidīgajām parādībām un procesiem arhitektūras stilistikas ģenēzē. Iegūt prasmi interpretēt kultūrvēsturiskos objektus plsētbūvniecisko struktūru un vides kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja brīvi orientēties arhitektūras mantojuma interpretēšanas aktualitātēs - Patstāvīgs zinātniski pētniecisks darbs un tā prezentācija.
Spēja radoši izmantot arhitektūras vēstures materiālu mūsdienu radošajā vai teorētiskajā darbā - Patstāvīgs zinātniski pētniecisks darbs un tā prezentācija
Spēja izprast kultūrvidi kā atsevišķu objektu un plānojuma struktūru kompleksu - Patstāvīgs zinātniski pētniecisks darbs un tā prezentācija.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Arhitektūras vēsture I, Arhitektūras vēsture II, Mūsdienu arhitektūra un Latvijas arhitektūra

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]