AAV241 Ēku tipoloģija

Kods AAV241
Nosaukums Ēku tipoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Funkcijas vieta arhitektūrā. Viendzīvokļu dzīvojamo māju tipi. Daudzdzīvokļu sekciju, koridora un galeriju ēkas. Viesnīcas. Pirmsskolas iestādes, vispārizglītojošās un specializētās skolas. Augstskolas, bibliotekas, kinoteātri, klubi, teātri, koncertzāles, cirks, daudzfunkciju zāles. Sakrālās būves. Sporta zāles, stadioni. Sabiedriskās ēdināšanasu zņēmumi, medicīnas iestādes, transportbūves. Administratīvās un biznesa iestādes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt dzīvojamo un publisko ēku tipoloģiju un likumdošanu, pēc kuras vadās ēku projektēšanā. Mērķis ir panākt, lai students patstāvīgi spētu orientēties katra konkrēta objekta projektēšanas procesā nepieciešamajos būvnormatīvos un Ministru kabineta noteikumos, kā arī pašvaldību apstiprinātajos noteikumos. Studiju priekšmeta galvenais uzdevums ir sniegt studentiem izpratni par publisko un dzīvojamo ēku funkcionalitāti, kas ir jebkura objekta projektēšanas pamatā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja atpazīt dažādas publiskās un dzīvojamās ēkas, definēt publiskās ēkas nozīmi un aprakstīt tās funkciju - Eksāmena, kontroldarbu un patstāvīgo darbu novērtējums 10 ballu sistēmā
Spēja piedalīties diskusijās par publisko ēku funkcijām un spēja apspriest to attīstības iespējas un virzienus, kā arī savstarpējo integrāciju iespējamību - Eksāmena, kontroldarbu un patstāvīgo darbu novērtējums 10 ballu sistēmā
Spēja orientēties uz būvniecības procesu attiecināmajos būvnormatīvos, kā arī spēja tos lietot praktiskajā darbā - Eksāmena, kontroldarbu un patstāvīgo darbu novērtējums 10 ballu sistēmā
Spēja salīdzināt dažādus vienas funkcijas publisko un dzīvojamo ēku projektus,izvērtēt to atbilstību būvnormatīviem un funkcionalitātes prasībām, kā arī spēa izteikt konstruktīvu kritiku par vērtējamo objektu risinājumiem - Eksāmena, kontroldarbu un patstāvīgo darbu novērtējums 10 ballu sistēmā
Priekšzināšanas Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras vēstures vispārējo procesu pārvaldīšanu un zināšanām arhitektūras terminoloģijā. Tā kā priekšmeta apguves procesā tiek iekļauti mūsdienu arhitektūras objektu piemēri un tipoloģiski nozīmīgu vēsturisku objektu analīze, tad priekšmeta veiksmīgai apgūšanai studentam jāspēj lasīt ēku plānu, griezumu un fasāžu rasējumi un shēmas, kas izstrādātas mūsdienu prasībām atbilstošā rasējumu datorgrafikas tehnikā, kā arī rokas tehnikā izstrādāti rasējumi.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Dekāns U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-307 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. Profesors U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-307 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]