AAV234 Krāsu un formu loģika. Formveide

Kods AAV234
Nosaukums Krāsu un formu loģika. Formveide
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Andra Ulme
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Formas organizācija. Kompozīcijas pamatprincipi, formas vizuālās un fizikālās īpašības. Formveides paņēmieni..
KRĀSU UN FORMU LOĢIKA. FORMVEIDE .
kurss uzskatāms par sava veida ievadu rūpniecisko kolekciju un interjera dizaina projektēšanā, jo:.
- kompozīcija, kas savā primārajā formā visās mākslas jomā tiek uztverta kā mācība par kopsakarībām, definē gan arhitektūras darinājumu izveides galvenos faktorus un to kopsakarības, gan arī iezīmē pēc būtības galveno izpratnes un domāšanas kvalitāti dizainera profesijā – redzēt lietas kopsakarībās,.
- tai pat laikā kompozīcija pārstāv un detalizēti koncentrējas uz dizaina formveides un telpveides pamataspektiem – formas / telpas materiālo, ģeometrisko un māksliniecisko uzbūvi, kā arī cilvēka ķermeņa un psihes darbību formu / telpu uztverot..
Priekšmets ir teorētisko lekciju kurss, kura saturs ir faktoloģiski orientējošs. Viela padziļināti jāapgūst, patstāvīgi studējot literatūru un citus informācijas avotus..
Paralēli vielas secīgai apguvei studenti izstrādā 4 patstāvīgus praktiskos darbus, kā arī kārto praktisko eksāmenu kursa nobeigumā, veidojot dizaina apjoma un interjera dizaina telpas kompozīcijas materiālā un maketos. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir nodrošināt, ka tiek sasniegti kompozīcijas studiju priekšmeta rezultāti un kompozīcijas studiju priekšmeta noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās prasmes un kompetences. 1. Iegūt zināšanas par dizaina kompozīcijas pamatjēdzieniem, principiem un formveides paņēmieniem; 2. Apgūt prasmi veidot mākslinieciski pārliecinošas un izteiksmīgas kompozīcijas, apzināti lietojot formveides pamatprincipus un paņēmienus; 3. Apgūt spēju turpmāk lietot šīs zināšanas un prasmes rūpniecisko kolekciju projektēšanas nodarbībās. Kursa mērķu sasniegšanas pakāpi demonstrē studentu spējas praktiski izstrādāt dizaina apjoma un telpas kompozīcijas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
- spējt atpazīt un definēt dizaina kompozīcijas pamataspektus, kā arī galvenos formveides principus un paņēmienus; - Studiju rezultāti tiek pārbaudīti studentiem izstrādājot praktiskos darbus semestra laikā, praktisko darbu aizstāvēšanas laikā studentam jāspēj definēt dizaina kompozīcijas pamataspekti, galvenie formveides principi un paņēmieni, jālieto savā patstāvīgajā darbā.
- spēj praktiski realizēt kompozīcijas likumu būtību, to savstarpējo mijiedarbību un izpausmi dažādu- rūpniecisko, universālo un grafiskā dizaina virzienos, kā arī spēt ieraudzīt to izpausmi cilvēka psihofizioloģiskās uztveres procesā; - galvenās vērtēšanas metodes- atbilstība uzdevuma prasībām, idejas skaidrība un tēla mākslinieciskā vērtība, tehniskā izpildījuma kvalitāte, darba noslēguma noformējums.
- spēj izmantot formveides un ekspresivitātes pamatprincipus mākslinieciski un tehniski augstvērtīgu rūpnieciskā dizaina apjoma un telpisku kompozīciju veidošanā - Rūpnieciskā dizaina apjoma un interjera dizaina telpas kompozīciju vērtējumā būtiskais – - Darba atbilstība uzdotajai tēmai - kompozīcijas principi, paņēmieni, sakarības, kas raksturo doto tēmu jeb „kompozīcijas skola”; - Darba mākslinieciskā kvalitāte – izteiksmība, mākslinieciskās idejas uztvera
- spēj izskaidrot un pamatot savu risinājumu, tā ideju, izvēlētos kompozīcijas principus un paņēmienus; - Testa laikā- kā mutiski, tā rakstveidā spēj izskaidrot uzdevuma prasības un prot analizēt savu risināumu praktiskajā piemērā.
- spēj integrēt formveides un mākslinieciskās jaunrades pamatprincipus rūpniecisko kolekciju projektēšanas uzdevumos; - Rūpnieciskā dizaina apjoma un interjera dizaina telpas kompozīciju vērtējumā būtiskais – - Darba atbilstība uzdotajai tēmai - kompozīcijas principi, paņēmieni, sakarības, kas raksturo doto tēmu jeb „kompozīcijas skola”; - Darba mākslinieciskā kvalitāte – izteiksmība, mākslinieciskās idejas uztvera
- spēj salīdzināt, izvērtēt un kritizēt dizaina objektu kompozicionālo risinājumu. - vērtējot savu studiju biedru darbus, students spēj izvērtēt, salīdzinot tos, prot formulēt problēmas būtību, analizēt un kritizēt neveiksmes. Spēj veikt kopsavilkumu par kompozicionālo risināumu objektā.
Priekšzināšanas AAV133 Krāsu un formu loģika.Pamatpr.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
140.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RWCH0 2. kurss, 2+3+1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors A.Ulme Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]