AAV144 Ēku daļas

Kods AAV144
Nosaukums Ēku daļas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš, Dainis Zemešs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Vispārējs jēdziens par ēku daļām. Sienas, nesošās konstrukcijas,pārsegumi, jumti. Jumtu izbūves, kāpnes un citas komunikācijas, slodzes un spēki, kas iedarbojas uz ēku. Pamati, pamatu aplēse, gruntis, to nestspēja, logi, vitrīnas, durvis, vārti,ēku daļu apdare, labiekārtošana ēkā un tās eksterjērā, ēkas novietne, ēkas darba rasējumi, detaļurasējumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
• Ēku konstruktīvās uzbūves un izmantoto būvmateriālu raksturam atbilstošas tektonikas izpratnes apguve. • Arhitektam nepieciešamo grafisko iemaņu attīstīšana, izpildot konstrukciju rasējumus. • Konstrukciju izmantošanas ekonomisko aspektu izpratne. • Izpratne par arhitekta lomu konstrukciju izvēlē. • Prasmes strādāt ar dažādiem palīgmateriāliem, veikt tuvinātas aplēses un izmantot Latvijas Būvnormatīvus (LNB).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt aprakstīt dažādu būvniecības konstrukciju un ēku daļu vēsturisko attīstību - Teorētiski analītisks darbs, kā arī zināšanu līmeņa novērtējums eksāmenā
Spēt uzskaitīt ēkas tektoniskos elementus un tiem atbilstošus būvniecības materiālu īpašības - Teorētiski analītisks darbs
Spēt izveidot būvniecības sistēmu un apakšsistēmu pamatprincipu kopsavilkumu - Praktisks darbs - būvprojekta analīze
Spēt pamatot atbilstošu materiālu izvēli ēku elementu projektēšanā - Praktisks darbs - būvprojekta analīze
Spēt salīdzināt dažādu celtniecības konstrukciju tehniskas darbības pamatus un to integrēšanu projektos, kā arī izvērtēt konstrukciju dimensiju kopsakarības, kontekstā ar ēkas elementu laidumiem un izmantotajiem materiāliem - Studiju darbs, tā prezentēšana un novērtējums, kā arī zināšanu līmeņa novērtējums eksāmenā
Spēt projektēt telpisko vidi saskaņā ar ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām - Studiju darbs, tā prezentēšana un novērtējums, kā arī zināšanu līmeņa novērtējums eksāmenā
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei 2. studiju semestrī nepieciešamas priekšzināšanas būvniecības rasēšanā, izpratnei par dabīgu un mākslīgu materiālu īpašībām. Priekšmeta apguve 3. studiju semestrī iespējama vienīgi pēc sekmīgi nokārtotas ieskaites un aizstāvēta studiju darba 2. studiju semestrī.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc.; Lab.d. D.Zemešs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]