AAV135 Mākslas vēsture

Kods AAV135
Nosaukums Mākslas vēsture
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Agrita Tipāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Vispārējā tēlotājas un lietišķās mākslas vēsture no senākajiem laikiem līdz mūsdienām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt vispārējas zināšanas par pasaules mākslu un kultūras mantojumu, apzināt tā vērtību un vēsturisko nozīmi. Apgūt spēju orientēties pasaules mākslas un arhitektūras vēstures attīstības procesos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties pasaules mākslas vēstures attīstībā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām - Testa veida pērbaudes darbi
Spēja izskaidrot un analizēt lekciju kursā apgūto vielu - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievadkurss specialitātē, tāpēc nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-115 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-116 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-116 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-115 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]