AAR605 Arhitektoniskās vides ekoloģija

Kods AAR605
Nosaukums Arhitektoniskās vides ekoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Edgars Bondars
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ekoloģiski labdabīgas vides attīstības principi. Plānošana: zonēšana, zemes izmantošana, satiksme un transports, ainavas. Veselīga vide. Socioloģiskie faktori. Mikroklimats. Insolācija. Ekoloģiskas konstrukcijas un ēku daļas. Enerģijas taupīšana. Ūdens apgāde. Atkritumu izmantošana. Ekoloģiskās arhitektūras piemēri pasaulē un Latvijā. Nākotnes prognozes un koncepcijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un dziļas zināšanas par Latvijas reģionālās arhitektūras attīstību, izmantojot ilgtspējīgas attīstības principus un vides ekoloģijas priekšnoteikumus
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēs apgūt zināšanas par ekoloģiski labdabīgas vides attīstības principiem un metodēm. - eksāmens
Spēs kompetenti veikt praktisku pētījumu atbilstoši promocijas darba tēmai par arhitektoniskās vides ekoloģiskiem aspektiem un tendencēm. - prezentācijas satura kvalitātes vērtējums
Spēs metodoloģiski apspriest un diskutēt par arhitektūras un ekoloģijas mijiedarbības problēmām - aktīva piedalīšsanās semināros. simpozijos un konferencēs.
Spēs orientēties teorētisko interpretāciju aktualitātēs - studiju darbs
Priekšzināšanas maģistra diploms

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]