AAR604 Restaurācijas un celtņu pārbūves teorija un prakse

Kods AAR604
Nosaukums Restaurācijas un celtņu pārbūves teorija un prakse
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Ilmārs Dirveiks
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss atbilstoši doktoranta darba konkrētajai tēmai aptver praktisko pētījumu daļu teorētiski vispārinātā kontekstā un pasaules pieredzes apkopojuma skatījumā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un dziļas zināšanas par vēsturisko celtņu izmantošanu mūsdienās saistībā ar nepieciešamo renovāciju, kā arī par restaurācijas un pārbūves paņēmienu izvērtētu un līdzsvarotu lietošanu ēku renovācijas procesos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja brīvi orientēties vispārējā arhitektūras pieminekļu restaurācijas teorijā un vēsturē. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā.
Spēja izmantot kursa tēmas apguvē iegūtās teorētiskās zināšanas patstāvīgu pētījumu veikšanā - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija.
Spēja izmantot arhitekta analītiski pētnieciskā darba iemaņas pedagoģiskā darbā - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī pedagoģiski praktiskā darba novērtējums.
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu dažādu pētījuma metožu izmantojuma nodrošinājumam - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija.
Spēja radoši izmantot kursā apgūto materiālu mūsdienu restaurācijas produktu izvērtēšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra un Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība, kā arī akadēmiskās maģistra studiju programmas priekšmetos Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra un Arhitektūras objektu renovācijas un pārbūves metodika. Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras vispārējās vēstures pārvaldīšanu, kā arī dziļām zināšanām arhitektūras terminoloģijā un ar

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]