AAR603 Pasaules mūsdienu arhitektūra

Kods AAR603
Nosaukums Pasaules mūsdienu arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 7.0 (10.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mūsdienu arhitektūras aktualitātes mākslinieciski stilistiskā skatījumā. Kurss transformēts atbilstoši doktoranta darba tēmas specifikai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un dziļas zināšanas par pasaules mūsdienu arhitektūras attīstību un formālās izteiksmes ģenēzi. Attīstīt teorētiski analītiskās spējas un prasmes arhitektūras kritikā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja brīvi orientēties pasaules mūsdienu arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijas vēsturē - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja interpretēt pasaules mūsdienu arhitektūras attīstības un formālās izteiksmes ģenēzes procesus - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja izmantot arhitekta analītiski pētnieciskā darba iemaņas pedagoģiskā darbā - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī pedagoģiski praktiskā darba novērtējums
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu analītiski salīdzinošo zinātnisko pētījumu veikšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu dažādu pētījuma metožu izmantojuma nodrošinājumam - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja radoši izmantot kursā apgūto materiālu mūsdienu teorētisko darbu izvērtēšanā un arhitektūras kritikā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra un Kultūras pieminekļu aizsardzība, kā arī akadēmiskās maģistra studiju programmas priekšmetā Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra. Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras vispārējās vēstures procesu pārvaldīšanu, kā arī padziļinātām zināšanām arhitektūras terminoloģijā un arhitektūras teorijā.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]