AAR602 Latvijas arhitektūra

Kods AAR602
Nosaukums Latvijas arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latvijas arhitektūras stilistiskā attīstība reģionālā kontekstā.Formveids un lokālo īpatnību ģenēze, nacionālās identitātes problēma,arhitektoniskās vides mākslinieciskie, teorētiskie, būvtehniskie un normatīvie aspekti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un dziļas zināšanas par Latvijas reģionālās arhitektūras attīstību un lokālās formveides ģenēzi pasaules kultūras mantojuma kontekstā. Apgūt un izprast Latvijas arhitektūras teorētisko un pētniecisko aspektu vēsturi atsevišķu vēsturisko periodu kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja brīvi orientēties Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijas vēsturē - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja izmantot arhitekta analītiski pētnieciskā darba iemaņas pedagoģiskā darbā - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī pedagoģiski praktiskā darba novērtējums
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu reģionālās arhitektūras analītiski salīdzinošu pētījumu īstenošanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu dažādu pētījuma metožu izmantojuma nodrošinājumam - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja radoši izmantot kursā apgūto materiālu teritoriālo plānojumu un pilsētu attīstības plānu izvērtēšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra, Latvijas arhitektūra un Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība, kā arī akadēmiskās maģistra studiju programmas priekšmetos Reģionālās ainavas ģenēze Latvijā, Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika un Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]