AAR601 Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture

Kods AAR601
Nosaukums Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 7.0 (10.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Individuāli transformēts vispārējās arhitektūras un pilsētbūvniecības vēstures kurss atbilstoši konkrēto doktorantu tēmas specifikai laika,vietas un tipoloģiskā kontekstā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un dziļas zināšanas par apdzīvoto vietu apbūves un plānojuma principu attīstību un arhitektūras stilu ģenēzi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja brīvi orientēties vispārējā arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijas vēsturē - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja izmantot arhitekta analītiski pētnieciskā darba iemaņas pedagoģiskā darbā - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī pedagoģiski praktiskā darba novērtējums
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu analītiski salīdzinošo zinātnisko pētījumu veikšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Spēja izmantot kursā apgūto materiālu dažādu pētījuma metožu izmantojuma nodrošinājumam - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja radoši izmantot kursā apgūto materiālu mūsdienu pilsētbūvnieciskās plāmošanas iestrāžu izvērtēšanā. - Patstāvīgs teorētisks pētījums un tā prezentācija
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra, Kultūras pieminekļu aizsardzība un Reģionālā plānošana un pilsētbūvniecība, kā arī akadēmiskās maģistra studiju programmas priekšmetā Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra. Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras un pilsētbūvniecības vispārējās vēstures procesu pārvaldīšanu

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]