AAR501 Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika

Kods AAR501
Nosaukums Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Funkciju transformācija esošajā apbūvē, restaurācijas un pārbūves principu sabalansēšana, ēku un pilsētvides sanācijas un renovācijas prakse Eiropā un pasaulē. Pilsētbūvnieciskās struktūras pārveidošanas projekts..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt paplašinātas zināšanas par daudzveidīgajām parādībām un procesiem esošo ēku atjaunošanā un pārveidošanā, arhitektūras mantojuma saglabāšanā un mūsdienu arhitektūras projektēšanas metodikā. Apgūt renovācijas un transformācijas vēsturisko un jaunāko pieredzi vietējā un starptautiskā kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja interpretēt un izmantot radošajā procesā Latvijas dzīvojamā fonda un sabiedrisko ēku transformācijas pieredzi - Patstāvīgs analītiski teorētisks darbs un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja arhitektūras mantojuma atjaunošanā līdzsvaroti izmantot restaurācijas paņēmienus un pārveidojumus . - Patstāvīgs analītiski teorētisks darbs un tā prezentācija
Spēja iegūt, apkopot un sistematizēt faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams radošajā arhitektūras projektēšanas vai zinātniskās pētniecības darbā - Patstāvīgs analītiski teorētisks darbs un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetos Mūsdienu arhitektūra, Latvijas arhitektūra un Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība, kā arī ar arhitektūras projektēšanas praksi saistītajos kursos Dzīvojamo un sabiedrisko ēku projektēšana un Arhitektūras pieminekļu restaurācija.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]