AAR437 Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība

Kods AAR437
Nosaukums Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš, Ilmārs Dirveiks
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Restaurācijas jēdziens un uzdevumi.Restaurācijas teorijas vēsture.Mūsdienu restaurācijas pieredze un metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par būvmākslas vēsturisko attīstību no viduslaikiem līdz nesenai pagātnei. Iegūt zināšanas par Latvijas arhitektūras mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas teorētiskajā un praktiskajā attīstībā. Izprast Latvijas arhitektūras mantojuma īpašo reģionālo savdabību. Pilnveidot analītiski pētnieciskās iemaņas. Apgūt faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams praktiskajā arhitektūras projektēšanas darbā. Arhitektam nepieciešamo komandas darba spēju attīstīšana, lai risinātu komplicētas praktiskas problēmas. Apgūt spēju orientēties vēsturiskās arhitektūras praktiskās saglabāšanas problēmās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja analizēt un interpretēt lekciju kursā apgūto faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams arhitekta darbā. - Darbs esejas formā.
Spēja profesionāli strādāt ar Latvijas arhitektūras mantojumu - Darbs esejas formā.
Spēja analizēt ar arhitektūras mantojuma saglabāšanu saistītas problēmātiskas situācijas - Teorētiski analītisks darbs
Spēja izskaidrot un analizēt lekciju kursā apgūto vielu - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos bakalaura studiju programmas semestros mācību priekšmetos Mākslas vēsture un Arhitektūras vēsture I. Priekšmeta apguve balstīta uz zināšanām arhitektūras vēsturē un arhitektūras terminoloģijā.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]