AAR302 Arhitektūras vēsture II

Kods AAR302
Nosaukums Arhitektūras vēsture II
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš, Dace Kalvāne
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 3
Anotācija Jauno laiku arhitektūra un pilsētbūvniecība galvenajos stilu arhitektūras attīstības centros Eiropā: renesanse, baroks un klacisisms Itālijā, Francijā, Vācijā, Anglijā, Krievijā u.c. Ievērojamāko meistaru daiļrade. Arhitektūra un pilsētbūvniecība XIX gs. otrajā pusē. Eklektisms. Jūgendstils..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas zināšanas par būvmākslas vēsturisko attīstību no viduslaikiem līdz nesenai pagātnei. Apgūt spēju orientēties vēsturisko arhitektūras stilu formu valodā, kā arī dažādu reģionu arhitektūras īpatnībās pasaules būvmākslas ģeogrāfiskajā un laika kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties Eiropas zemju jauno laiku arhitektūras attīstības procesos un stilu sistēmās - Testa veida pērbaudes darbi
Spēja analizēt un interpretēt lekciju kursā apgūtofaktoloģisko materiālu, kas nepieciešams arhitekta radošajā darbā. - Studiju skices. Tiek vērtēts skiču analītiskais saturs un grafiskā izpildījuma līmenis
Spēja pilnvērtīgi lietot speciālos arhitektūras terminus - Studiju analītisko skiču prezentācija un izvērtēšana.
Spēja izskaidrot un analizēt lekciju kursā apgūto vielu - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos bakalaura studiju programmas semestros mācību priekšmetos Mākslas vēsture un Arhitektūras vēsture I. Priekšmeta apguve balstīta uz zināšanām senāko periodu arhitektūras vēsturē un arhitektūras terminoloģijā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. Lektors p.i. D.Kalvāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2 Lekc. Lektors p.i. D.Kalvāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 2. kurss, 2 grupa
3 Lekc. Profesors J.Krastiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 4. kurss, 1+2 grupa
3 Lekc. Profesors J.Krastiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]