AAR126 Mākslinieciskā kompozīcija un formas

Kods AAR126
Nosaukums Mākslinieciskā kompozīcija un formas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Andra Ulme
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets ir teorētisko lekciju kurss, kura saturs ir faktoloģiski orientējošs. Viela padziļināti jāapgūst, patstāvīgi studējot literatūru un citus informācijas avotus..
Paralēli vielas secīgai apguvei studenti izstrādā 4 patstāvīgus praktiskos darbus, kā arī kārto praktisko eksāmenu kursa nobeigumā, veidojot dizaina apjoma un interjera dizaina telpas kompozīcijas materiālā un maketos. .
formu sajūgumi, organizācijas sistēmas. Ritms arhitektūrā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1. Iegūt zināšanas par dizaina kompozīcijas pamatjēdzieniem, principiem un formveides paņēmieniem; 2. Apgūt prasmi veidot mākslinieciski pārliecinošas un izteiksmīgas kompozīcijas, apzināti lietojot formveides pamatprincipus un paņēmienus; 3. Apgūt spēju turpmāk lietot šīs zināšanas un prasmes rūpniecisko kolekciju projektēšanas nodarbībās. Kursa mērķu sasniegšanas pakāpi demonstrē studentu spējas praktiski izstrādāt dizaina apjoma un telpas kompozīcijas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt atpazīt un definēt dizaina kompozīcijas pamataspektus, kā arī galvenos formveides principus un paņēmienus - Darba atbilstība uzdotajai tēmai jeb „kompozīcijas skola”.Eksāmens.
Spēt izprast kompozīcijas likumu būtību, to savstarpējo mijiedarbību un izpausmi dažādos rūpniecisko, universālo un grafiskā dizaina virzienos - Darba atbilstība principiem, paņēmieniem un sakarībām, kas raksturo tēmu. Eksāmens.
Spēt izmantot formveides un ekspresivitātes pamatprincipus mākslinieciski un tehniski augstvērtīgu rūpnieciskā dizaina apjoma un telpisku kompozīciju veidošanā - Darba atbilstība principiem, paņēmieniem un sakarībām, kas raksturo tēmu.
Spēt izskaidrot un pamatot savu risinājumu, tā ideju, izvēlētos kompozīcijas principus un paņēmienus - Darba mākslinieciskā kvalitāte – izteiksmība, mākslinieciskās idejas uztveramība un oriģinalitāte.
Spēt integrēt formveides un mākslinieciskās jaunrades pamatprincipus rūpniecisko kolekciju projektēšanas uzdevumos - Darba mākslinieciskā kvalitāte, mākslinieciskās idejas uztveramība un oriģinalitāte, emocionālais „lādiņš”.
Spēt salīdzināt, izvērtēt un kritizēt dizaina objektu kompozicionālo risinājumu - Darba tehniskā kvalitāte un prezentācijas prasme. Eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei 1. studiju semestrī nav nepieciešamas priekšzināšanas, bet pakāpeniski jāizmanto zināšanas, kuras paralēli arhitektūras kompozīcijai jāapgūst mācību priekšmetos Arhitektūras projektēšana, Tēlotāja ģeometrija un Zīmēšana I , otraj ā kursā- Krāsu un formu loģika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RWCH0 1. kurss, 1+3+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors A.Ulme, Lektors p.i. S.Levāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]