AAR113 Amatniecības un mākslas vēsture

Kods AAR113
Nosaukums Amatniecības un mākslas vēsture
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Lietišķā māksla un dizains
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Agrita Tipāne
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Mākslas vēstures būtība un stilu sistēmu analīze. Pirmatnējā kopienas iekārtas māksla. Senās Ēģiptes un Divupes kultūra un māksla. Antīkās Grieķijas un Romas arhitektūra, glezniecība, tēlniecība un lietišķā māksla. Bizantijas māksla. Agro viduslaiku arhitektūra un māksla. Romānikas un gotikas arhitektūra, tēlniecība un glezniecība Eiropas valstīs. Viduslaiku māksla Latvijā. Renesanses māksla Itālijā u.c. Eiropas zemēs. Eiropas māksla 17. gadsimtā. Baroka stila arhitektūra un māksla Eiropas māksla 18. gadsimtā. Latvijas māksla 17., 18. gadsimtā. Rokoko stila māksla. Klasicisma un ampīra stila māksla. 19. un 20. gadsimta māksla Eiropā un Latvijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas un vispusīgas zināšanas par mākslas un amatniecības vēsturi Eiropā un pasaulē no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Apgūt spēju orientēties mākslas un amatniecības vēstures attīstības procesos un stilu sistēmās, kontekstā ar Latvijas kultūras vēsturi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties mākslas un arhitektūras vēstures attīstībā no pirmsākumiem līdz mūsdienām - Kontroldarbi ar zināšanu novērtējumu 10 ballu sistēmā.
Spēja analizēt un interpretēt apgūto faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams arhitekta, dizainera un restauratora darbā - Sagatavotie un prezentētie referāti par mākslas un amatniecības vēstures attīstības procesiem. Referāti tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
Spēja izskaidrot un analizēt apgūto vielu - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas HVD623, Angļu valoda

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RWCH0 1. kurss, 1+3+2 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]