AAR102 Arhitektūras kompozīcija

Kods AAR102
Nosaukums Arhitektūras kompozīcija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Sandra Levāne, Alisa Koroļova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kompozīcijas vispārējie paņēmieni un pamatprincipi - simetrija, asimetrija, ritms, kontrasts, analoģija, krāsas, faktūras, materiāli u.c. Mākslinieciskās kompozīcijas nozīme vizuālo mākslu un telpveides radošajā procesā un mākslas darba psihoemocionālajā izteiksmē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1. Iegūt zināšanas par arhitektūras kompozīcijas pamatjēdzieniem, principiem un formveides paņēmieniem; 2. Apgūt prasmi veidot mākslinieciski pārliecinošas un izteiksmīgas arhitektoniskas kompozīcijas, apzināti lietojot formveides pamatprincipus un paņēmienus; 3. Apgūt spēju turpmāk lietot šīs zināšanas un prasmes arhitektūras projektēšanas nodarbībās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja atpazīt un definēt arhitektūras kompozīcijas pamataspektus, kā arī galvenos formveides principus un paņēmienus - Praktiskais darbs semestra laikā. Vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība uzdotajai tēmai, kompozīcijas principiem, paņēmieniem un sakarībām
Spēja izprast kompozīcijas likumu būtību, to savstarpējo mijiedarbību un izpausmi arhitektūrā, kā arī spēt ieraudzīt to izpausmi cilvēka psihofizioloģiskās uztveres procesā - Praktiskais darbs semestra laikā. Vērtēšanas kritēriji: darba mākslinieciskā kvalitāte, izteiksmība, mākslinieciskās idejas uztveramība un oriģinalitāte
Spēja izmantot arhitektūras formveides un ekspresivitātes pamatprincipus mākslinieciski un tehniski augstvērtīgu arhitektonisku apjomu un telpisku kompozīciju veidošanā - Gala pārbaudījums – eksāmens. Novērtējums tiek veikts 10 baļļu sistēmā
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei 1. studiju semestrī nav nepieciešamas priekšzināšanas, bet pakāpeniski jāizmanto zināšanas, kuras paralēli arhitektūras kompozīcijai jāapgūst mācību priekšmetos Arhitektūras projektēšana, Tēlotāja ģeometrija un Zīmēšana I.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Lektors p.i. S.Levāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]