AAR101 Arhitektūras projektēšana I

Kods AAR101
Nosaukums Arhitektūras projektēšana I
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Anita Antenišķe, Aldis Lapiņš, Andris Vītols, Marts Švēde, Agate Eniņa, Ilmārs Dirveiks
Kredītpunkti 11.0 (16.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Telpisku objektu arhitektoniski grafiskās attēlošanas pamatprincipi. Plāni, griezumi, fasādes, aksonometrija un perspektīva. Arhitektonisku detaļu un nelielu celtņu uzmērīšana. Arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un celtņu semantika. Telpas strukturālā analīze. Neliela objekta projekts..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķi ir: - apgūt prasmi korektā arhitektoniskā grafikā attēlot telpiskus objektus (plānu, griezumu un pretskatu, kā arī trīsdimensionālo projekciju zīmēšana); - prasme uztvert celtņu semantikas atspoguļošanas principus un veidus un īstenot tos konkrētā arhitektūras projektā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt arhitektoniski korektā grafikā attēlot telpiskus objektus . - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti.
Spēt arhitektoniski korektā grafikā attēlot telpisku objektu elementus un detaļas. - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti.
Spēt mākslinieciski radošajā procesā ģenerēt mākslinieciski izteiksmīgu un funkcionāli pamatotu celtnes arhitektonisko tēlu. - Studiju darbs (projekts) un tā aizstāvēšana.
Spēt attēlot konstruktīvi pamatotu izveidojumu mākslinieciski izteiksmīgas un funkcionāli pamatotas celtnes arhitektoniskajam tēlam. - Studiju darbs (projekts) un tā aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievads arhitektūras projektēšanā, tāpēc īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
2 I Profesors J.Krastiņš, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents I.Dirveiks, Docents p.i. A.Eniņa Nenoteikta- 0 14.00 - 14.00
2 Pr.d. Katedras vadītājs J.Krastiņš, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents I.Dirveiks, Docents p.i. A.Eniņa Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Katedras vadītājs J.Krastiņš, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents I.Dirveiks, Docents p.i. A.Eniņa Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Katedras vadītājs J.Krastiņš, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents I.Dirveiks, Docents p.i. A.Eniņa Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Lektors A.Antenišķe, Docents I.Dirveiks, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Lektors A.Antenišķe, Docents I.Dirveiks, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 4 09.05 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Lektors A.Antenišķe, Docents I.Dirveiks, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]