ATM224 Grāmatu grafika, plakāts

Kods ATM224
Nosaukums Grāmatu grafika, plakāts
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Juris Pansovs, Vladislavs Grišins, Inese Nātriņa
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studiju prikšmeta Grāmatu grafika, plakāts ietvaros studenti praktiskajos darbos apgūst lietišķās grafikas pamatus, tās kompozicionālās īpatnības, iegūstot zināšanas un prasmes māksliniecisko izteiksmes līdzekļu mēŗķtiecīgai pielietošanā atbilstoši konkrēta uzdevuma risinājumam. Nodarbības ir tiešās kontaktstundas ar mācībspēkiem, kurās notiek individuālas konsultācijas un pārrunas. Darbs tiek veikts darbnīcā, kā arī patstāvīgi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju prikšmeta Grāmatu grafika, plakāts mērķis ir apgūt arhitektam nepieciešamo grafisko iemaņu un prasmju pielietojumu lietišķās grafikas un prezentācijas materiālu izgatavošanas un noformēšanas jomā, iegūt padziļinātas zināšanas un izpratni par grafikas tehnikām un kompozicionāliem paņēmieniem, to izvēli un atbilstību konkrēta uzdevuma veikšanai. Izpratni par šriftu un vizuālā materiāla kontekstu un mērogu. Kursa noslēgumā studenti spēj izmantot grafiskos līdzekļus un paņēmienus atbilstoši konkrēta darba idejiskajam risinājumam.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Viena burta idejiskā un grafiskā interpretācija. - grafiskās kvalitātes, idejas oriģinalitāte, burta atpzistamība, izpildījuma kvalitāte.
Konkrētas izvēlētās grāmatas vāka risinājums - atbilstība grāmatas saturam un tās būtībai, grafiskās kvalitātes, šriftu izvēles pamatotība, izpildījuma kvalitāte.
Konkrēta mūzikas albuma, izpildītāja vai grupas vāka risinājums - atbilstība mūzikas virzienam un stilam, grafiskās kvalitātes, šriftu izvēles pamatotība, idejas un izpildījuma kvalitāte.
Melnbaltais šriftu uzdevums - šriftu kompozīcijas atbilstība saturam un tā uztveramība, grafiskās kvalitātes, šriftu izvēles pamatotība, izpildījuma kvalitāte.
LOGO konkrētas nozares uzņēmumam - idejas orģinalitāte un atbilstība, grafiski kompozicionālās kvalitātes, šriftu izvēles pamatotība, idejas un izpildījuma kvalitāte. Gala pārbaudes veids - eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei 5. studiju semestrī nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējā mācību gadā Arhitektūras kompozīcija, Zīmēšana I un Arhitektūras vēsture I,

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Lektors J.Pansovs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-434 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors J.Pansovs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]