ATM204 Gleznošana

Kods ATM204
Nosaukums Gleznošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Anita Meldere, Dina Baumane
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studiju priekšmeta- GLEZNOŠANA ietvaros audzēkņi apgūst mācību vielu, kas sevī ietver akvarelēšanas un koloristikas zināšanu pamatus līdz atzīstamām iemaņām , kas tālāk izmantojamas arhitekta profesijā. Prasmes tiek apgūtas veicot praktiskus darbus akvareļa tehnikā gleznojot kluso dabu uzstādījumus, interjēra un cilvēka figūras studijas, kā arī nosacītas kompozīcijas. Minētie uzdevumi sevī ietver konkrētas prasības zināšanu apguvē par krāsu, kompozīciju kā arī akvarelēšanas tehniskiem paņēmieniem. Kursa noslēgumā seko Vasaras prakse , kuras ietvaros audzēkņi galvenokārt pievēršas ainavas glezniecības principu apguvei. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta -GLEZNOŠANA mērķis ir sniegt arhitektam nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes darbā ar krāsām akvareļglezniecības tehnikā, kas ir pielietojamas topošā arhitekta projektēšanas darbā. Kursa noslēgumā studenti spēj konsolidēt apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas , kas rezultējas spējā tās patstāvigi izmantot . Ir apgūtas interjēra telpiskas modelēšanas prasmes ar akvareļglezniecības paņēmieniem,gūta sapratne par krāsu psiholoģisko iedarbību. Audzēkņi ir spējīgi adekvēti vērtēt sava darba rezultātu salīdzinājumā ar nospraustiem mērķiem un uzdevumiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj demonstrēt izpratni par krāsu mācības teorijas pamatu kursa apguvi veicot mājasdarbu: krāsu aplis, krāstoņu jaukšana. - praktiskais darbs tiek vērtēts, pielietojot klasisku metodiku. Mājas darbs tiek analizēts studenta klātbūtnē, pieprasot audzēkņa skaidrojumus. Atzīme.
spēj uzrādīt prasmes kvalitatīvi ieklājot lielas virsmas akvareļa tehnikā, prot izmantot atziņas , kas gūtas veicot krāsu jaukšanas vingrinājumus. - Paveiktā darba analīze darba gaitā un skatē. Atzīme.
Prot praktiski demonstrēt iemaņas pludināšanas tehnikā. - Paveiktā darba analīze darba gaitā un skatē. Atzīme.
Prot izmantot, interpretēt zināšanas par krāsu kontrastu dabu izstrādājot telpiski iluzoras kompozīcijas : klusās dabas, interjēra gleznojumus un ainavas studijas. - Paveikto darbu analīze darba gaitā un skatē. Atzīme.
Apgūta prasme attēlot figūru izmantojot akvarelēšanas paņēmienus. - Paveikto darbu analīze darba gaitā un skatē. Atzīme.
Spēj domāt un praktiski izteikties nosacītās kategorijās pielietojot zināšanas par krāsu psiholoģiju, krāsu kompozīciju un kombinatoriku. - Paveikto darbu analīze darba gaitā un skatē. Atzīme.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei ir nepieciešamas priekšzināšanas, kas gūtas tēlotājdarbībā gatavojoties iestjpārbaudījumiem izvēlētajā specialitātē, kā arī uzcītība un vēlme apgūt zināšanas ar arhitekta profesiju cieši saistītas jomās, tostarp mākslā. Priekšmeta apguves procesā radoši jāpiesaista zināšanas un prasmes, kas gūtas iepriekšējā mācību procesā bakalaura studiju programmas ietvaros tādos obligātajos studiju priekšmetos kā Arhitektūras kompozīcija, Tēlotāja ģeometrija un Zīmēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Meldere, Docents (praktiskais) D.Baumane Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AABA0 1. kurss, 8+9 grupa
2 Lekc. Docents (praktiskais) A.Meldere Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Meldere Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]