ATM201 Zīmēšana II

Kods ATM201
Nosaukums Zīmēšana II
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Anita Meldere, Juris Pansovs, Dina Baumane
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studiju priekšmeta ZĪMĒŠANA II studenti apgūst zināšanas un prasmes par perspektīvas konstruēšanas principiem, priekšmetiskās vides un cilvēka mēroga attiecībām, kā arī cilvēka proporcijām un kustību dinamiku.Zīmēšanas uzdevumi tiek veikti strādājot pilsētvidē un darbnīcā, izsrādājot ilgtermiņa zīmējumus un ātri skicējot no dabas.Tiek izmantoti dažādi zīmēšanas materiāli.(Zīmulis, ogle, spalva,tuša, flomasters, toņpapīrs u.c.) ..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta ZĪMĒŠANA II mērķis ir sniegt studentiem bāzes zināšanas telpas konstruēšanā un cilvēka figūras attēlojumā.Kursa noslēgumā studenti pārzina telpas konstruēšanas metodiku ar vienu un diviem satekpunktiem.Izprot cilvēka mērogu telpā salīdzinājumā ar priekšmetisko vidi.Ir apgūtas cilvēka proporcijas un anatomiskās uzbūves pamati. Studenti spēj attēlot konstruktīvi cilvēka figūru dažādos pagriezienos, kustībā. Ir nostiprināta atziņa, ka arhitektūra tiek projektāta cilvēkam, ka cilvēks ir tās mērvieniba .
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot izmantot iepriekšējā kursā apgūtās perspektīvas zināšanas strādājot ārtelpā. - Darbs tiek analizēts procesā. Atzīme.
Spēj izmantot galvas anatomijas zināšanas zīmējot dzīvu modeli. - Darba apspriešana procesā. Atzīme
Apgūtas cilvēka figūras proporcijas.Prot shematiski attēlot cilvēka figūru pamata pozīcijās. - Darba apspriešana procesā, Atzīme
Prot samērot dažāda lieluma lieformāta sadzīves priekšmetu proporcijas un izmantot perspektīvas zināšanas attēlojot šos priekšmetus telpiskā vidē, - Darba analīze procesā. Atzīme.
Prot attēlot telpisko vidi centrālā perspektīvā un izmantojot divus satekpunktus. - Darbs tiek analizēts darba gaitā un noslēguma skatē. Atzīme.
Gūta sapratne par dziļuma konstruēšanas likumiem, prasme attēlot figūras dažādos attālumos. - Darba analīze procesā. Atzīme.
Māk attēlot figūru pareizās mēroga attiecībās ar priekšmetisko vidi. - Darba apspriešana procesā. Atzīme.
Priekšzināšanas Apgūta priekšmeta ZĪMĒŠANA (ATM101) programma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Meldere, Docents (praktiskais) D.Baumane Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]