BMT601 Betonmācība

Kods BMT601
Nosaukums Betonmācība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Juris Biršs, Genādijs Šahmenko
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Betona struktūras elementi un to savstarpējā mijiedarbība. Betona struktūras elementu ietekme uz betona (sacietējoša) fizikāli-mehāniskajām īpašībām. Betona ilgizturība un galvenie faktori, kas to nosaka. Betona izejmateriāli un to specifiskās īpašības. Betona sastāvu projektēšana (specmetodes un aprēķini). Perspektīvie virzieni betonmācības attīstībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Veidot zinātnisko izpratni un sniegt praktiskas zināšanas par betona struktūru un tā īpašībām. Dot teorētiskas zināšanas par betona (svaiga betona masa un sacietējis betons) īpašību izmaiņu ražošanai nepieciešamajā virzienā. Attīstīt eksperimentālā darba iemaņas un darba rezultātu analīzes vispārinājumu. Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: Izpratnes veidošana par betona struktūru, tās īpašībām un to savstarpējo saikni. Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Betona īpašību praktiska izmantošana , tehnoloģisku uzdevumu risinājumā. Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: Konkrētu, detalizētu tehnoloģisku situāciju analīze un novērtēšana
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina un pārvalda betonu galvenās, raksturīgās īpašības, spēj noteikt lietojuma veidu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, laboratorijas darbi un eksāmens.
Spēj salīdzināt savā starpā dažādus specializētus betonus un piemeklēt to optimālu un pamatotu nomaiņu vai aizstāšanu ar analogu betona materiālu. Spēj izmainīt betonu īpašības. - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, laboratorijas darbi, eksāmens.
Spēj atbildēt uz pasniedzēja jautājumiem par betonu īpašībām un lietojumu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, laboratorijas darbi.
Spēj ar empīriskām un aprēķinu metodēm, ar testiem noteikt skaitliskās vērtības galvenajām betonu īpašībām - Pārbaudes veidi: testi, laboratorijas darbi.
Pārzina un pārvalda betonu galvenās, raksturīgās īpašības, arī reoloģiskās īpašības un spēj noteikt lietojuma veidu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, laboratorijas darbi un eksāmens.
Priekšzināšanas Būvmateriāli; Būvmašīnas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]