BMT506 Būvmateriāli specbūvēm

Kods BMT506
Nosaukums Būvmateriāli specbūvēm
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Aigars Ūdris
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Hidrotehniskais betons. Prasības. Materiāli. Izgatavošanas īpatnības.Materiāli moliem.Jūras ūdeņu un vides iedarbība uz hidrotehniskajām būvēm. Konstrukciju aizsardzība uz jūras ūdeņu iedarbības.Jaunākās materiālu aizsardzības metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Ļaut studentiem apgūt dažādu speciālas nozīmes būvmateriālu un būvelementu pielietojamību un funkcionālos resursus. Iemācīt izvēlēties efektīvākos risinājumus un paņēmienus specifisku vides faktoru un slodžu drošai uzņemšanai vai absorbēšanai. Apgūt mūsdienīgus darba paņēmienus būvju aizsardzībai. Izstrādāt prasmes atbilstošu projekta izstrādņu sagatavošanā, ievērtējot funkcionālos nosacījumus un ekstremālus apstākļus. Spēt kombinēt dažādus materiālus efektīvākā galarezultāta iegūšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izvēlēties dažādus piemērotus būvmateriālus specifiskiem ekspluatācijas apstākļiem. - Semināru tipa nodarbības. Praktisko iemaņu demonstrēšana, definējot pielietojumu metodiku.
Prasme atšķirt būvelementu darbības efektivitātes, ņemot vērā nelabvēlīgus apkārtējās vides nosacījumus. - Semināru tipa nodarbības. Praktisko iemaņu demonstrēšana, definējot pielietojumu metodiku.
Māka izvēlēties attiecīgas konstrukciju aizsardzības sistēmas. - Semināru tipa nodarbības. Praktisko iemaņu demonstrēšana, definējot pielietojumu metodiku.
Spēja sniegt būvmateriālu īpašību analīzi un to uzlabošanas iespēju variācijas. - Semināru tipa nodarbības. Kritērijs - pilnvērtīgas atbildes, izvēloties racionālākos un efektīvākos pielietojamos specmateriālus, apzinoties to iestrādes tehnoloģijas specifiku un prognozējot kalpošanas ilgumu. Praktisko iemaņu demonstrēšana, definējot pielietojumu metodiku.
Priekšzināšanas Auditorija ? ar vizuālās, elektroniski arhivētās informatīvās bāzes demonstrācijas iespējām uz ekrāna.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]