BMT463 Tehnoloģiskā projektēšana

Kods BMT463
Nosaukums Tehnoloģiskā projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Juris Biršs, Genādijs Šahmenko
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tehnoloģiskās projektēšanas galvenie principi un uzdevumi. Konstrukcijas un to elementi. Projekta tehniskā dokumentācija un projekta vadība. Projektu sagatavošanas darbs. Ražošanas racionālu paņēmienu izvēle. Salīdzinošie faktori un variantu analīze. Tehnoloģiskās shēmas un to izstrāde. Tehnoloģiskās kartes. Ražošanas operāciju aprēķini. Tehnoloģisko procesu izskaitļošana. Tehnoloģisko līniju parametru aprēķins. Nestandarta iekārtas un komunikācijas. Iekārtu piemeklēšana. Tehnoloģisko variantu tehniski ekonomiskā analīze. Tehnoloģiskie moduļelementi, standartelementi un bloki. Tehnoloģiskās projektēšanas sanitārās normas un ekoloģiskie aspekti. Drošības pasākumi projektā. Tehnoloģiskā projektēšana ar datorprogrammu nodrošinājumu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Veidot izpratni un sniegt praktiskas zināšanas par Tehnoloģisko projektēšanu un tās specifiku būvmateriālu ražotnēs. Dot teorētiskas zināšanas par betona (svaiga betona masa un sacietējis betons) īpašību izmaiņu ražošanai nepieciešamajā virzienā. Attīstīt eksperimentālā darba iemaņas un darba rezultātu analīzes vispārinājumu. Izpratnes veidošana par tehnoloģisko projektēšanu , tās praktiskām iespējām, ražošanu un to savstarpējo saikni. Betona īpašību praktiska izmantošana, tehnoloģisku uzdevumu risinājumā. Konkrētu, detalizētu tehnoloģisku situāciju analīze un novērtēšana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Zina un pārvalda nelielu mūsdienu betona ražotņu projektēšanas pamatprincipus, spēj droši sastādīt tehnisko uzdevumu būvmateriālu ražotņu projektēšanai - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, eksāmens.
Spēj salīdzināt savā starpā dažādas būvmateriālu ražošanas tehnoloģijas, spēj noteikt to optimālos tehnoloģiskos parametrus un spēj piemeklēt to optimālu un pamatotu nomaiņu vai aizstāšanu ar analogu tehnoloģiju - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, eksāmens.
Spēj atbildēt uz pasniedzēja jautājumiem par būvmateriālu ražotņu tehnoloģiskiem parametriem, produkcijas īpašībām un lietojumu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, praktiskie darbi.
Spēj ar empīriskām un aprēķinu metodēm noteikt skaitliskās vērtības galvenajiem mūsdienu būvmateriālu ražotņu parametriem - Pārbaudes veidi: testi, praktiski darbi.
Zin un pārvalda mūsdienu būvmateriālu galvenās, raksturīgās īpašības, spēj noteikt lietojuma veidu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, praktiski darbi, eksāmens.
Ir iepazīstināts ar galvenajām kļūdām ko pielaiž projekti un būvdarbu veicēji būvobjektos Latvijas teritorijā. Pārzin būvfizikas pamatlikumus - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, eksāmens.
Priekšzināšanas BMT251 .Būvmateriāli,pamatkurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCB0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. J.Biršs Āzenes 12-120 0 10:00 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Biršs Āzenes 12-120 0 10:00 - 14:00
1 Lekc. J.Biršs Āzenes 12-121 0 14:00 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]