BMT454 Būvju novērtēšana

Kods BMT454
Nosaukums Būvju novērtēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Uldis Lencis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets "Būvju novērtēšana" ļauj apgūt praktiskas iemaņas dažādu objektu vērtēšanā, ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus nosacījumus. Apskatīti svarīgākie faktori, kas ietekmē būvju vērtību (tehniskie, vides, sociālie, ekonomiskie, juridiskie u.c.). Tiek raksturotas galvenās metodes būvju vērtības noteikšanā ? tirgus salīdzināšanas metode, ieņēmumu metode un būvizmaksu metode. Aplūkotas pieejas dažāda rakstura būvju vērtēšanā ? apskatot dzīvojamās, ražošanas, sabiedriska rakstura u.c. būves. Analizēts darbs ar pieejamo informāciju aprēķinu izpildei (akcentējot attiecīgas datu bāzes nepieciešamību). Minēti parametri, kuru datus ir vajadzīgs zināt, veicot objektu vērtēšanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par pieejām būvju novērtēšanā. Spēja definēt iespējamās izdevīgākās rīcības plānu ? iegādāties jau esošu objektu (labā tehniskā stāvoklī), rekonstruēt nolietotu būvi vai būvēt pilnīgi jaunu ēku. Saprast un iemācīties efektīvi rīkoties dažādās ekonomiskās situācijās, plānojot savu rīcību būvniecības sfērā (t.sk. uzņēmējdarbībā, attīstot nekustamā īpašuma projektus, kā arī iesaistoties ēku rekonstrukciju īstenošanā).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme noteikt pieņemamāko pieeju konkrētas būves vai objekta novērtēšanā; spēja orientēties ēku vērtību noteikšanas metodikās - Apgūto zināšanu līmeņa pietiekamības akcepts
Māka patstāvīgi veikt aprēķinus, nosakot būves vērtību, t.sk. balstoties uz būvizmaksu katalogos iekļauto informāciju vai publiski pieejamajām datu bāzēm - Testa pārbaude. Kritērijs ? korektāko norāžu identifikācija, precīzāko rīcības variantu definēšana
Konkrēta objekta (mājas, dzīvokļa) novērtēšana, to atbilstoši noformējot ar aprakstu un vizuālo raksturojumu - Praktiskā darba atskaite (patstāvīgais darbs kursa darba formā), tās akcepts
Priekšzināšanas Darbs ar datoru (tekstuālās un vizuālās informācijas apstrāde). Prasme sagatavot tāmes. Pamatiemaņas ēku apsekošanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 4. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. Pētnieks U.Lencis Ķīpsalas 6b-310 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Pētnieks U.Lencis Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 14:00
1 Lekc. Pētnieks U.Lencis Ķīpsalas 6b-318 0 14:00 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]