BMT437 Būvelementu aizsardzība

Kods BMT437
Nosaukums Būvelementu aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Uldis Lencis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets "Būvelementu aizsardzība" domāts praktisku iemaņu un zināšanu apguvei būvobjekta struktūru pasargāšanai no dažāda rakstura faktoru nelabvēlīgas ietekmes. Ir apskatīta būvmateriālu izcelsmes nozīme saistībā ar to spēju nepakļauties apkārtējās vides nelabvēlīgai iedarbībai. Aplūkoti būvelementu aizsardzības risinājumi tehnisko projektu izstrādes stadijā un būvobjektu ekspluatācijas gaitā. Definēti dažādu būvmateriālu koroziju un destrukciju izraisošie faktori, kā arī šo negatīvo procesu novēršanas pasākumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iemācīt studentiem noteikt dažādu būvmateriālu un būvelementu iespējamos bojājumus un to rašanās iemeslus. Iemācīt atšķirt būvelementu bojājumu veidus, kam par iemeslu kalpojušas kļūmes būvmateriālu izgatavošanas procesā un nelabvēlīgās vides ietekme objektu ekspluatācijas gaitā. Apgūt modernās būvelementu aizsardzības sistēmas un līdzekļus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja noteikt dažādu būvmateriālu un būvelementu iespējamos bojājumus un to rašanās iemeslus. Prasme atšķirt būvelementu bojājumu veidus, kam par iemeslu kalpojušas kļūmes būvmateriālu izgatavošanas procesā un nelabvēlīgā vide ekspluatācijas gaitā. - Semināru tipa nodarbības. Kritērijs ? pilnvērtīgas atbildes, izvēloties racionālākos un efektīvākos materiālu (būvelementu) aizsardzības paņēmienus.
Māka izvēlēties attiecīgas būvelementu aizsardzības sistēmas un līdzekļus. - Semināru tipa nodarbības. Kritērijs ? pilnvērtīgas atbildes, izvēloties racionālākos un efektīvākos materiālu (būvelementu) aizsardzības paņēmienus.
Prasme strādāt ar informāciju par jaunāko aizsardzības materiālu īpašībām un pielieto-šanas tehnoloģiju. Spēja orientēties aizsardzības līdzekļu tirgus piedāvājumā. - Praktiskā darba akcepts, kritērijs ? zināšanu apjoms, kas aptver būvelementu spektra galvenās pozīcijas
Priekšzināšanas Izpratne par būvmateriāliem, to tehnoloģiju un īpašībām. Būvju aizsardzība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 4. kurss, 3+4+1+2 grupa
1 Lekc. Pētnieks U.Lencis Ķīpsalas 6b-310 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]