BMT415 Būvju apsekošana un pārbaude

Kods BMT415
Nosaukums Būvju apsekošana un pārbaude
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Aigars Ūdris, Juris Biršs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Būvju apsekošana un pārbaude ar aprēķinu un kontrolslodzēšanu. Instrumenti un mēraparatūra. Iegūto rezultātu apstrāde un analīze. Ieteikumu un slēdzienu veidošana par būves tehnisko stāvokli..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par pieejām būvju pārbaudēs, izprast būvtehnisko vērtējumu pamatnostādnes un loģiku, iemācīties praktiski rīkoties, organizējot apsekošanas un izpētes darbus uz vietas objektā. Nostiprināt kompetenci attiecīgu pārbaužu rezultātu analīzē, spēt definēt izpētes rīcības plānu kon¬krētos virzienus un detalizācijas pakāpi. Racionāli sadalīt ieguldījumus praktiskajā un ana-lītiskajā darba daļā, iegūt iemaņas plānot un vadīt apsekošanas darbus. Prast sadarboties ar pasūtītāju, formulējot darba uzdevumu un sasniedzamos mērķus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Iemaņas izprast būvju apsekošanas un izpētes darbu metodiku, spēt organizēt ēku tehniskā stāvokļa novērtēšanu, mācēt apkopot vajadzīgos datus - Lekcijas un semināru tipa nodarbības. Kritērijs ? atbilžu pilnvērtīgums, definējot iespējamo rīcību objektā; darba uzdevuma sastādīšana reālai rīcībai
Spēja analizēt vispārējo situāciju un ekspluatācijas drošumu objektā, vadoties no normatīvajām u.c. prasībām - Pastāvīgais darbs: ? individuāli izvēlēta objekta apsekošana. Kritērijs ? secinājumu un rekomendāciju plāna pilnvērtīgums
Prasme apkopot novērojumus uz vietas objektā, tos sasaistot ar attiecīga atzinuma formulēšanu - iegūto zināšanu gala pārbaude, tajā sniegtā izklāsta vispusība un detalizācija; iegūto iemaņu akcepts un kvalitātes analīze


Priekšzināšanas Darbs ar negraujošo pārbaužu mērierīcēm (materiālu īpašību pārbaudēs).

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICO0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents A.Ūdris Kalnciema 6-307 1 10.15 - 11.50 * *
1 Pr.d. A.Ūdris Nenoteikta- 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Ūdris Nenoteikta- 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents A.Ūdris Kalnciema 6-309 3 16.30 - 18.05 * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 4. kurss, 3+4+1+2 grupa
1 Lekc. Docents A.Ūdris Ķīpsalas 6b-313 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents A.Ūdris Ķīpsalas 6b-313 5 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]