BMT410 Būvju uzturēšana

Kods BMT410
Nosaukums Būvju uzturēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Aigars Ūdris
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Dažādu būvkonstrukciju ilgmūžības teorētiuskie pamati.Būvju morālā unfiziskā nolietošanās.Faktori,kas nosaka būvkjonstrukciju ilgmūžību. Vides un slodzes kompleksā iedarbība.Būvju aizsardzības iespēju principi.Konstruktīvie un fizikāli-ķīmiskie paņēmieni ilgmūžības palielināšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par pieejām būvju resursu apzināšanā un to prasmīgā izmantošanā, kā arī atjaunošanā, saprast un iemācīties praktiski rīkoties dažāda raksturu objektu apsaimniekošanā un remontdarbu organizēšanā, optimizēt energoresursu patēriņu plaša spektra būvju ekspluatācijā, apgūt rīcības pamatus celtņu izmantošanā ikdienā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme noteikt prioritātes ēku apsaimniekošanā, iemaņas atrast nepieciešamo, t.sk. pub¬liski pieejamo informāciju par attiecīgo objektu - Kontroldarbs, semināru tipa nodarbības. Kritērijs ? pilnvērtīgas atbildes, izvēloties racionālākos un efektīvākos darba paņēmienus, kā arī vajadzīgos informatīvos avotus
Spēja noteikt pazīmes, kas liecina par konkrēto būvtehniska rakstura problēmu esamību, māka definēt priekšavārijas un avārijas situāciju nosacījumus - Testa pārbaude. Kritērijs ? korektāko norāžu identifikācija, precīzāko rīcības variantu definēšana
Praktiskais darbs reālos objektos (gan saskaņā ar pasniedzēja norādēm, gan balstoties uz studējošā izvēli), prasme strādāt ar izpildu u.tml. būvtehnisko dokumentāciju - Praktiskā darba atskaite (pastāvīgais darbs kursa darba formā), tās akcepts
Priekšzināšanas Darbs ar datoru (tekstuālās un vizuālās informācijas apstrāde).

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Ūdris Āzenes 12-122 0 10:00 - 18:00
1 Lekc. Docents A.Ūdris Ķīpsalas 6b-310 0 14:45 - 18:00
1 Lekc. Docents A.Ūdris Ķīpsalas 6b-422 0 14:45 - 18:00
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 4. kurss, 3+4+1+2 grupa
1 Lekc. Docents A.Ūdris Ķīpsalas 6b-300 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]