BMT409 Jaunie būvmateriāli

Kods BMT409
Nosaukums Jaunie būvmateriāli
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Aigars Ūdris
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets "Jaunie būvmateriāli" domāts padziļinātu zināšanu apguvei, aplūkojot mūsdienīgus būvtehniskos risinājumus un projektējot, kā arī būvējot jaunus un rekonstruējot iepriekš ekspluatētus objektus. Apskatītas dažādi būvmateriāli pa klasēm un veidiem, ņemot vērā specifiskas prasības attiecībā uz to īpašībām un pielietojumu. Svarīgākās iezīmes ? ekonomiski pamatota, racionāla, mūsdienīga pieeja, risinot jautājumus par būvmateriālu izvēli. Īpašs akcents ? maksimāli izmantot katra izstrādājuma labākās īpašības katrā konkrētā gadījumā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nodrošināt iespējas studentiem apgūt mūsdienīgu pieeju būvmateriālu un būvelementu iz-vēlē. Iemācīt izvēlēties efektīvākos risinājumus un paņēmienus konkrētu darba un funkcionālo uzdevumu izpildei. Apgūt modernās tehnoloģijas, kādas tiek pielietotas šodienas būvlaukumos. Izstrādāt prasmes atbilstošu projekta izstrādņu sagatavošanā, ievērtējot ekonomiskos, dizaina un ekoloģiskos apsvērumus. Spēt kombinēt dažādus modernos materiālus efektīvākā galarezultāta iegūšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja racionāli izvēlēties un noteikt piemērotāko būvmateriālu konkrētiem būvtehniskiem risinājumiem. - Lekcijas ar jautājumu/atbilžu metodisko pieeju, semināru tipa nodarbības.
Prasme orientēties mūsdienu būvmateriālu kopumā, pielietojot efektīvākos, ekonomiski izdevīgākos materiālus un tehnoloģiski ērtākos izstrādājumus. - Lekcijas ar jautājumu/atbilžu metodisko pieeju, semināru tipa nodarbības.
Spēja noteikt jaunākos būvmateriālus plašajā materiālu tirgū. Izvēlēties racionālāko risinājumu objekta kvalitātes un finansiālajā ziņā. - Lekcijas ar jautājumu/atbilžu metodisko pieeju, semināru tipa nodarbības. Kritērijs ? vispusīgas un detalizētas atbildes, izvēloties racionālākos un efektīvākos pielietojamos modernos materiālus un būvizstrādājumus, apzinoties ekonomiskos aspektus, t.sk. laika faktoru.

Priekšzināšanas Auditorija, būvmateriālu izpētes (pārbaudes) laboratorija. Būvmateriālu un būvizstrādāju-mu profesora grupas mācību telpas un iekārtas. Ekrāns informācijas vizualizācijai.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]