BBR339 Būvmašīnas (pamatkurss)

Kods BBR339
Nosaukums Būvmašīnas (pamatkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvražošanas katedra
Mācībspēks Viktors Mironovs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Galvenās tendences būvmašīnu pielietošanā. Principiālās un kinemātiskās shēmas. Galvenie mezgli. Automobiļu iekārtas, transporta līdzekļi. Grunts rakšanas un griešanas principi. Būvmašīnu stabilitātes un manevrējamības noteikumi. Mehanizācijas līdzekļu izmantošanas ekonomiskā efektivitāte. Būvmašīnu ražība un tās paaugstināšana. Būvmašīnu remonts un drošība ekspluatācijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis- sagatavot speciālistu, kas pārzina terminoloģiju būvniecības mehanizācijas jomā, kā arī būvmašīnu pamatveidu klasifikāciju, uzbūvi, parametrus, ražīgumu un drošību ekspluatācijas laikā. Studentam jāprot atpazīt būvniecības tehniku, jāsaprot kopumā mašīnas un tās atseviško sastāvdaļu darbības princips, jāprot aprēķināt ražīgumu, celtspēju un stabilitāti, kā arī jāprot izstrādāt rekomendācijas kā paaugstināt ražīgumu un drošību, veikt tehniskus pārskatus būvniecības mehanizācijas jomā. Studentam jābūt kompetentam būvniecības aprīkojuma izvēles jomā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izmantojot vispār pieņemto terminoloģiju un klasifikāciju, jāspēj atpazīt būvmašīnu pamatveidus - Laboratorijas darbi: "Celtņa, pacēlāja vai ekskavatora uzbūve un to droša ekspluatācija"
Jāpārzin būvmašīna, tās pamatmezglu uzbūve un darbības princips - Laboratorijas darbi: "Domkrata, reduktora, pārnesumkārbas uzbūve un to droša ekspluatācija"
Izmantojot vispār pieņemto terminoloģiju un klasifikāciju, jāprot atpazīt mehanizētā instrumenta pamatveidus - Kontroldarbs: "Grunts rakšanas, transportēšanas un citu mašīnu klasifikācija, to izvēles kritēriji"
Jāprot sastādīt pārskatu būvmehanizācijas jomā un noteikt galvenās attīstības tendences - Laboratorijas darbi: "Būvmašīnas ražīgums"
Jāspēj atpazīt mehanizēta instrumenta pamatveidus, izmantojot vispārpieņemtu terminoloģiju un klasifikāciju - Kontroldarbs: "Mehanizētā instrumenta klasifikācija un izvēles kritēriji"
Jāprot sastādīt pārskatu būvmehanizācijas jomā un noteikt galvenās attīstības tendences - Mājas darbs: "Mūsdienu būvmašīnas". Eksāmens (rakstveida), izmantojot speciāli izstrādātu veidlapu.
Priekšzināšanas Kursa sekmīgai apgūšanai ir nepieciešamas priekšzināšanas: fizikā, matemātikā, ķīmijā, materiālzinātnē vidusskolas līmenī, kā arī datormācībā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]