BRC549 Latvijas būvnormatīvi

Kods BRC549
Nosaukums Latvijas būvnormatīvi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Jānis Bramanis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju plāns paredz studentiem dot zināšanas par būvniecības reglamentāciju Latvijas nacionālajā un Eiropas Savienības likumdošanas un standartizācijas sistēmā, tās attīstību un piemērošanas nosacījumiem, kā arī iegūt pamatzināšanas par būvnormatīviem saskarīgās jomās. kuras netiek studētas citos priekšmetos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kompetence par būvniecības reglamentāciju Latvijas nacionālajā un Eiropas Savienības likumdošanā un standartizācijā. Prasme piemērot katram būvniecības procesa etapam atbilstošus reglamentējošos dokumentus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj strukturēt informācijas materiālu par jaunu tēmu būvniecības likumdošanas un standartizācijas jomā. - Pārbaude: mājas darbs. Kritērijs: referāta rubrikācijas atbilstības līmenis tēmas problēmu lokam.
Spēj izvēlēties likumdošanas aktus un standartus, kas reglamentē atsevišķus būvniecības procesa etapus. - Pārbaude: kontroldarbs. Kritērijs: izvēlēto dokumentu atbilstības līmenis katra būvniecības procesa etapa specifikai.
Pārzina Latvijas nacionālo un un Eiropas Savienības likumdošanas un standartizācijas sistēmu būvniecības jomā. - Pārbaude: eksāmens. Kritērijs: zināšanu līmeņa atbilstība priekšmeta programmas prasībām; pieļaujama atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne un nelielas grūtības likumdošanas aktu un standartu praktiskajā piemērošanā.
Priekšzināšanas Būvniecības terminoloģija latviešu valodā un vienā no Eiropas Standartizācijas komitejas CEN oficiālajām valodām.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 1. kurss, 1+2+3+4+5 grupa
1 Lekc. J.Bramanis Āzenes iela 12-K1-115 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. J.Bramanis Āzenes 12-102 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents J.Bramanis Ķīpsalas 6b-400 0 14:00 - 17:00
1 Lekc. Docents J.Bramanis Ķīpsalas 6b-310 0 14:00 - 17:00
DBKV0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 0 09:00 - 15:30
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-219 0 09:00 - 15:30
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-219 0 09:00 - 13:55
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-219 0 09:00 - 13:55
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]