BRC507 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Kods BRC507
Nosaukums Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Sandijs Mešķis, Māra Tūna
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss sniedz zināšanas par biosfēras, ģeosfēras un antroposfēras mijiedarbību. Apdzīvoto vietu rūpniecības-enerģētikas, lauksainiecības teritoriju un transporta joslu iespaids uz dabu. Reģionu un pilsētu plānošanas ekoloģiskās problēmām un aizsargājamajām teritorijām. Tāpat apskatītas arī nākotnes ekoloģiskās celtniecības idejas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Dot zināšanas par dabas un cilvēka mijiedarbību ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Sniedz zināšanas par vides politiku Latvijā un teritoriju plānošanas ekoloģiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros studenti iemācīsies novērtēt riska faktorus, kas saistīti ar būvniecības ietekmi uz vidi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students zina galvenos elementu aprites ciklus dabā un cilvēka ietekmi uz tiem. - Pārbaude: referāts, eksāmens.
Students pārzina ar būvniecību, pilsētu un reģionu plānošanu un vides aizsardzību saistīto problemātiku un iespējamos risinājumus. - Pārbaude: referāts, eksāmens.
Students pārzina ar vides jautājumiem saistīto Latvijā un Eiropas Savienībā darbojošos likumdošanu un vides politiku. - . Pārbaude: referāts, eksāmens.
Students pārzina ar enerģiju taupošajām tehnoloģijām un ekoloģiskās celtniecības idejām sistīto problemātiku un nākotnes perspektīvas. - Pārbaude: referāts, eksāmens.
Priekšzināšanas Būvniecības, bioloģijas, ķīmijas un fizikas pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
DBKV0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-308 6 09.00 - 13.55 *
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-308 6 09.00 - 13.55 *
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 6 09.00 - 13.55 *
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 6 09.00 - 13.55 *
1 Lekc. Lektors V.Mihailovs Smilšu 90-217 6 12.30 - 17.05 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]