BRC494 Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Kods BRC494
Nosaukums Ēku rekonstrukcija un restaurācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kārlis Kostjukovs, Juris Kaurāts
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studiju priekšmets Ēku rekonstrukcija un restaurācija ietver plašu zināšanu apjomu, sniedzot ieskatu esošu ēku raksturīgākajās problēmās un to iespējamajos risinājumos..
Priekšmets ir sadalīts divos posmos, no kuriem pirmais ir lekciju cikls ar teorētiskās bāzes apskats, būvnormatīvu piemērošana rekonstrukcijai un studentu darbs grupās, izstrādājot un aizstāvot auditorijas priekšā iepriekš uzdotās semināru tēmas. Otrais posms ir praktiskie darbi ar studiju darba izstrādāšanu un studentu gala pārbaudi eksāmena veidā. .
Studiju procesā iespēju robežās tiek piesaistīti nozares profesionāļi, kuri sniedz plašāku ieskatu rekonstrukcijas un restaurācijas procesa norisē un problēmās, ar kurām tie saskārušies reālos objektos..
Mācību procesā studentiem tiek demonstrēti vizuālās informācijas materiāli, tādi kā procesu grafiki, bildes no rekonstrukcijas gaitas, izstrādātu rekonstrukcijas projektu detaļas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1. Iepazīstināt studentus ar ēku fiziskās nolietošanas un morālās novecošanas apzināšanu un izvērtēt to iespējamās sekas; 2. Sniegt zināšanas par ēku rekonstrukcijas un restaurācijas pamatprincipiem; 3. Sagatavot studentus darbam komandā un veicināt patstāvīgi pieņemt dažādus risinājumus studiju darba ietvaros;
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Orientējas rekonstrukcijas un restaurācijas pamatjēdzienos un teorijā - Eksāmens ar atzīmi par patstāvīgo darbu semināros. Kritērijs: spēja orientēties tehniskajos risinājumos.
Apgūtas teorētiskās zināšanas, spēja orientēties nestandarta risinājumos un grafiski atrisināt definētās problēmas. - Eksāmens ar atzīmi. Kritērijs: studenta teorētiskās zināšanas un prakstiski apgūtās iemaņas.
Priekšzināšanas Sekmīgi studiju rezultāti, izpratne par ēkas pamatelementiem, patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta tēmu pirms lekcijām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-300 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 5. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents K.Kostjukovs Āzenes 12-101 0 13:00 - 16:00
2 Lekc. Docents K.Kostjukovs Āzenes 12-101 0 16:15 - 18:00
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
2 Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-300 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
2 Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-300 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-400 0 09:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-400 0 09:00 - 13:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]