BRC471 Būvju rekonstrukcija un restaurācija

Kods BRC471
Nosaukums Būvju rekonstrukcija un restaurācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kārlis Kostjukovs, Juris Kaurāts
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets Ēku rekonstrukcija un restaurācija ietver plašu zināšanu apjomu, sniedzot ieskatu esošu ēku raksturīgākajās problēmās un to iespējamajos risinājumos..
Priekšmets sastāv no lekciju cikla ar teorētiskās bāzes apskatu, būvnormatīvu piemērošanu rekonstrukcijai un studentu gala pārbaudi eksāmena veidā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1. Iepazīstināt studentus ar ēku fiziskās nolietošanas un morālās novecošanas apzināšanu un izvērtēt to iespējamās sekas; 2. Sniegt zināšanas par ēku rekonstrukcijas un restaurācijas pamatprincipiem; 3. Sagatavot studentus darbam komandā un veicināt patstāvīgi pieņemt dažādus risinājumus studiju darba ietvaros;
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Orientējas rekonstrukcijas un restaurācijas pamatjēdzienos un teorijā; - Eksāmens ar atzīmi. Kritērijs: studenta teorētiskās zināšanas un prakstiski apgūtās iemaņas.
Spēj izvērtēt ēku bojājumu ietekmi uz to ekspluatāciju; - Darbs lekcijās. Kritērijs: studenta diskusijas ar pasniedzēju;
Spēj rast risinājumus dažādās praktiskās rekonstrukcijas problēmās; - Rekonstrukcijas detaļu izstrāde. Kritērijs: patstāvīgais darbs;
Priekšzināšanas Sekmīgi studiju rezultāti, izpratne par ēkas pamatelementiem, patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta tēmu pirms lekcijām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]