BRC470 Zinātniskā darba pamati un patentzinības

Kods BRC470
Nosaukums Zinātniskā darba pamati un patentzinības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kaspars Bondars, Andris Karpovičs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Zinātnisko pētījumu metodika,organizēšana,veidi.Zinātniskās iestādes un zinātniskie grādi.Korelācijas sakarības.Eksperimentu datu aproksi-mēšana ar līknēm,izmantojot matemātisko statistiku,disperso analīzi.Eksperimenta plānošana.Patentmeklējumi un patentu pieteikšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pētnieciskā prāta attīstīšana, jautājumu risināšanas un pētīšanas metodoloģijas apgūšana, zinātniskās domāšanas ievirze .Sniegt īsas ziņas par zinātni un tās nozīmi mūsdienu apstākļos. Mācīt zinātnisku un tehnisku uzdevumu patstāvīgas risināšanas metodiku Attīstīt zinātniskā darba iemaņas, vispārināšanas un pētniecības rezultātu analīzes spējas. Iepazīstināt ar tiesībām uz izgudrojumu un izgudrojuma pieteikšanu patenta saņemšanai
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt konkrētas tēmas literatūras atlasi un analīzi - Izpildīts praktisks literatūras atlases darbs izlaiduma darbam
Teorētiskā kursa apguve apmeklējot lekcijas un Individuālā zinātniski-pētnieciskā darba uzsākšana - Apgūts teorētiskais priekšmeta kurss. Izpildīti visi paredzētie ieskaites darbi.Ieskaite par teorētiskā kursa apguvi
Spēj izstrādāt sava zinātniskā darba strādāšanas algoritma struktūrshēmu un analītisko apskatu par pētāmā jautājuma stāvokli - Sastādīts Pētījuma darba plāns
Priekšzināšanas Pabeigtas bakalaura studijas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]