BRC428 Būvakustikas pamati

Kods BRC428
Nosaukums Būvakustikas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Andris Zabrauskis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Akustikas fizikālie pamati.Skaņas izplatība reālā vidē.Telpu (arhitektūras ) akustika.Konstrukciju skaņu izolācija.Inženieriekārtu prettrokšņa risinajumi.Apbūves (pilsētbūvniecības ) akustika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt akustiskos procesus ēkās, prognozēt konstrukciju un telpu akustiskos parametrus.Veikt vienkāršākos būvakustiskos aprēķinus un projektēšanu.Prast novērtēt akustisko īpašību atbilstību LBN un MK noteikumu prasībām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast skaņas fizikālos pricipus un izplatības cēloņskarības dažadās vidēs. - Eksāmens. Tiek vērtēta procesu izpratne atbilstoši teorētiskās un praktiskās akustikas sakarībām.
Spēj izprast un novērtēt akustiskos parametrus dažadās telpās. Pārzin LBN 016-03 "Būvakustika " pamatprasības. - Eksāmens. Tiek vērtēta spēja izskaidrot un interpetēt normētos telpu akustiskos parametrus.
Spēj izprast un novērtēt dažadu norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas parametrus ,kā arī vienkāršakos gadījumos tos aprēķināt. - Tiek vērtēta konstrukciju skaņas izolācijas parametru izpratne un spēja veikt vienkāršākos to aprēķinus.
Spēj izprast un novērtēt akustiskos laukus apbūvē un veikt to novērtēšanu atbilstoši MK Noteikumiem. - Tiek vērtēta spēja izprast un iterpretēt akustiskos procesus apbūvē un ES prasītās pilsētu trokšņa kartes.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas augstākajā matemātikā ,fizikā, ēku daļās un projektēšanā , būvmateriālos un būvkonstrukcijās.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCB0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents A.Zabrauskis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents A.Zabrauskis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10:00 - 16:00
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 4. kurss, 3+4+1+2 grupa
1 Lekc. Docents A.Zabrauskis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]