BRC422 Arhitektūras projektēšanas papildkurss

Kods BRC422
Nosaukums Arhitektūras projektēšanas papildkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kārlis Kostjukovs, Juris Kaurāts, Gunārs Kalniņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija 1.Publisko ēku kursa ietvaros tiek apgūtas.
zināšanas par ēku tipiem- bērnu iestādes, skolas, kinoteātri, sporta būves, tirdzniecības uzņēmumi un sadzīves pakalpojumu iestādes,.
( kā arī galveno raksturīgāko ēku konstruktīvo elementu pielietojumu projektēšanā.Publisko ēku pamatkurss tiek apgūts divas daļās. Pirmajā – lekciju ciklā-tiek apgūtas teorētiskās zināšanas projekta izveidē un otrajā daļā – kursa projekta praktiskā izstrāde ņemot vērā teoriju.
2.Rūpniecības ēku kursa ietvaros tiek apgūtas.
zināšanas par ēku tipiem – garāžas, dzelzsbetona.
izstrādājumu rūpnīcas, mašīnbūves rūpnīcas,.
aparātbūves rūpnīcas. apgūts divas daļās. Publisko ēku pamatkurss tiek apgūts divas daļās. Pirmajā – lekciju ciklā-tiek apgūtas teorētiskās zināšanas projekta izveidē un otrajā daļā – kursa projekta praktiskā izstrāde ņemot vērā teoriju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt galvenās atšķīrības dažādo publisko ēku projektēšanā un prast pielietot konkrētā projekta izstrādē. Apgūt galvenās atšķīrības dažādo rūpniecības ēku projektēšanā un prast pielietot konkrētā projekta izstrādē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izstrādāt publiskās ēkas vai rūpniecības ēkas projektu - Izpildīts konkrētas ēkas arhitektoniski konstrukt'īvs projekts ar palīgtelpu aprēķiniem. Eksāmens
Prasme izvērtēt ēkas telpiskā risinājuma atbilstību tās funkcijai, spēja izvēlēties ēkas konstruktīvās struktūras būvelementus. Prasme aplēst un konstruēt ēkas norobežojošos būvelementus. - Spēj novērtēt ēkas konstruktīvo risinājumu atbilstōši ēkas laidumiem un kolonnu soļiem. Eksāmens.
Priekšzināšanas Sekmīgi studiju rezultāti un izpratne par par celtniecības tehnoloģiju un ēku konstruciju shēmām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]