BRC397 Ģeotehnikas pamatkurss

Kods BRC397
Nosaukums Ģeotehnikas pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Edmunds Šķēle, Māra Tūna, Māris Krievāns
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Inženierģeoloģija - zinātne par ģeoloģisko vidi, tās loma apkārtējāsvides aizsardzībā. Zemes uzbūve. Minerāli un ieži. Pazemes ūdeņi.Ģeoloģiskie procesi. Inženierģeoloģiskā izpēte. Gruntis kā dispersas sistēma, grunts sastāvdaļas, to fizikālo īpašību raksturojums. Grunšu deformējamības un stiprības likumsakarības. Ģrunšu robežlīdzsvara teorija. Grunšu masīva spriegumstāvoklis.Grunšu deformācijas, pamatu sēšanās prognoze, reoloģiskie procesi gruntī. Seklas un dziļas iebūves pamatu projektēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstina ar pamatu un pamatņu aprēķina principiem un sniedz iemaņas seklas iebūves pamatu, pāļu pamatu, grunts atbalsta konstrukciju, dziļas iebūves pamatu un pazemes būves aprēķiniem. Laboratorijas darbos veic grunšu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanu praktiski apgūstot grunšu izpētes metodes. Aprēķina darbos apgūt pamatu aprēķina un projektēšanas praktiskās iemaņas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apgūtas grunts fizikālo un mehānisko raksturlielumu noteikšanas metodes. Pārzina grunts mehānikas teoriju. - Pārbaudes darbu vērtējums punktu sistēmā - 10% no kursa vērtējuma.
Prot laboratorijas darbos veikt grunts fizikālo un mehānisko raksturlielumu noteikšanu. - Laboratorijas darbu atskaišu aizstāvēšana - 20% no kursa vērtējuma.
Pietiekoši kompeteni orientējas pamatu un pamatņu projektēšanas teorijā un metodikās. - Pārbaudes darbu vērtējums punktu sistēmā - 10% no kursa vērtējuma.
Prot demonstrēt savas zināšanas referātā par publiski pieejamu pamatu un pamatņu datoraprēķinu programmu. - Referāts. Kritiskas analīzes vērtējums punktu sistēmā - 10% no kursa vērtējuma.
Spēj pārliecinoši aizstāvēt aprēķina darbu atskaites, pamatu un pamatņu aprēķinus. - Aprēķina darbu vērtējums punktu sistēmā - 20% no kursa vērtējuma.
Spēj orientēties un parādīt pietiekošu kompetenci pamatu un pamatņu projektēšanā. - Eksāmens. Vērtējums punktu sistēmā - 30% no kursa vērtējuma.
Priekšzināšanas Inženierģeoloģijas pamati, Būvmehānika, Matemātika, Materiālu pretestība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
DBKV0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 4 17.30 - 20.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors J.Jušķevičs Smilšu 90-308 6 09.00 - 17.05 * * *
1 Lekc. Lektors J.Jušķevičs Smilšu 90-308 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Lektors J.Jušķevičs Smilšu 90-308 6 09.00 - 15.30 *
1 Lekc. Lektors J.Jušķevičs Smilšu 90-308 6 12.30 - 17.05 *
1 Lekc. Lektors J.Jušķevičs Smilšu 90-217 6 12.30 - 17.05 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]