BRC396 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss

Kods BRC396
Nosaukums Arhitektūras projektēšanas pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kārlis Kostjukovs, Raivo Kalderauskis
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studiju plāns paredz apgūt pamatzināšanas un elementārās prasmes ēku arhitektūras projektēšanā, nodrošinot izpratni par ēkas visu būvelementu funkcijām un kopdarbību. Īpaša uzmanība pievērsta norobežojošiem būvelementiem, balstoties uz pamatzināšanām būvfizikā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prot apzināt projektējamai ēkai uzstādāmās prasības un būvvietas fiziskās vides ietekmi. Kompetents izvērtēt ēkas telpiskā plānojuma atbilstību tās funkcijai.un citām prasībām. Kompetents izvēlēties ēkas konstruktīvo shēmu un tās elementus. Prasme aplēst un konstruēt ēkas norobežojošos būvelementus no siltumtehniskā viedokļa. Prasme noformēt būvprojekta grafisko daļu, aplēses un paskaidrojuma rakstu, kā arī motivēt savus risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Iegūtas padziļinātas zināšanas studiju priekšmeta vienā tēmā. - Pārbaude: sagatavots un prezentēts referāts. Kritērijs: spēja apzināt problēmu loku, iegūt, izvērtēt un apgūt jaunu informāciju ēku arhitektūrā.
Iegūtas teorētiskās zināšanas studiju priekšmeta programmas 1. daļas apjomā. - Pārbaude: eksāmens. Kritērijs: zināšanu līmeņa atbilstība programmas 1. daļas prasībām; pieļaujama atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne.
Spēj izstrādāt nelielas mazstāvu ēkas telpisko plānojuma risinājumu. Spēj izvēlēties atbilstošus nesošos būvelementus. Spēj konstruēt un piemērot norobežojošos būvelementus. - Pārbaude: zīmuļa grafikā izstrādāts būvprojekts. Kritērijs: izprojektētās ēkas atbilstība funkcionālajām, vides un citām prasībām. Projekta risinājumu grafiskā attēlojuma, aplēšu un apraksta kvalitāte.
Iegūtas teorētiskās zināšanas studiju priekšmeta programmas 2. daļas apjomā. Pārzina ēku arhitektūras projektēšanas pamatus. - Pārbaude: eksāmens. Kritērijs: zināšanu līmeņa atbilstība programmas 2. daļas prasībām; pieļaujama atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne un nelielas grūtības atsevišķu praktisko uzdevumu risināšanā.
Priekšzināšanas Būvniecības pamattermini latviešu, angļu un kādā citā svešvalodā. Ortogonālās projekcijas būvniecības rasējumos. Ēku būvelementu grafiskais attēlojums. Būvmateriālu grafiskie apzīmējumi. Būvniecības rasējumu grafiskais noformējums. Rasējumu izpilde zīmuļa grafikā. Siltumtehnikas un citi fizikas pamatjēdzieni. Pamatzināšanas materiālu pretestībā un būvmehānikā. B'vmateriālu īpašības un to rādītāji. B ūvizstrādājumu nomenklatūra.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 14:00
2 Pr.d.; Lab.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 14:00
RBCB0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. Docents K.Kostjukovs Āzenes 12-102 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Docents K.Kostjukovs Āzenes 12-111 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 3+4 grupa
2 Lekc. Docents K.Kostjukovs Āzenes 12-102 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
2 Pr.d.; Lab.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 14:00
2 Lekc.; Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 14:00
2020/2021 gada rudens semestris
RBCB0 2. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Pr.d. Docents K.Kostjukovs Āzenes 12-102 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 13:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]