BRC110 Inženierģeoloģijas pamatkurss

Kods BRC110
Nosaukums Inženierģeoloģijas pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Sandijs Mešķis, Māra Tūna, Edmunds Šķēle
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Zemes uzbūve. Minerāli un ieži. Pazemes ūdeņi. Ģeoloģiskie procesi. Inženierģeoloģiskā izpēte..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Dot studentiem zināšanas un prasmes būvniecības teritoriju inženierģeoloģisko apstākļu novērtēšanā būvju projektēšanas, būvniecības. un ekspluatācijas vajadzībām.Dot pamatzināšanas par Zemes virskārtas iežu sastāvu, uzbūvi un saguluma apstākļiem, pazemes ūdeņu horizontiem, ģeoloģiskajiem un iespējamiem inženierģeoloģiskajiem procesiem tajos.Apgūt būvlaukuma teritorijas ģeotehniskās izpētes satura un apjoma izvēles metodiku.Apgūt grunšu un pazemes ūdeņu izpētes un tās rezultātu novērtēšanas metodes
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzina galvenos ģeoloģiskās vides veidošanās apstākļus un spēj uzzīmēt ģeoloģisko griezumu. - Students spēj uzzīmēt ģeoloģisko griezumu un skaidrot tajā redzamās likumsakarības. Pārbaude: praktiskais darbs.
Students pārzina ģeoloģiskos procesus, kas var ietekmēt dažādas būves to būvniecības un ekspluatācijas laikā. - Students atpazīst potenciāli bīstamos ģeoloģiskos procesus, kas ietekmē būves to būvniecības un ekspluatācijas laikā. Pārbaude: eksāmens.
Students pazīst gruntis un zina to klasificēšanas principus. - Students spēj atpazīt dažādas gruntis un zina to klasificēšanas principus. Pārbaude: praktiskais darbs.
Students iegūst zināšanas par grunšu īpašībām un to pētīšanas metodēm. - Students pārzina dažadām grumtīm raksturīgās īpašības, to pētīšanas metodes un iegūtos raksturlielumus. Pārbaude: eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika,ķīmija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. S.Mešķis Āzenes 12-111 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-215 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCT0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. S.Mešķis Āzenes 12-111 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-215 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 1. kurss, 3+4 grupa
1 Lab.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-215 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents S.Mešķis Āzenes 12-103 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCB0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-215 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents S.Mešķis Āzenes 12-103 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCB0 1. kurss, 5 grupa
1 Lab.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-215 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents S.Mešķis Āzenes 12-103 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NBCB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-300 0 12:30 - 17:00
1 Pr.d.; Lab.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-318 0 14:30 - 18:00
NBCT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-300 0 12:30 - 17:00
1 Pr.d.; Lab.d. Docents S.Mešķis Ķīpsalas 6b-318 0 14:30 - 18:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]