BSG330 Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Kods BSG330
Nosaukums Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Arturs Lešinskis, Guntis Strautmanis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ēku apsildes sistēmas.Sildķermeņi. Siltuma zudumi.Piesārņotāji. Ventilācijas intensitāte, aprēķins. Avārijas ventilācija. I-d diagramma. Gaisa apstrā-des procesi: mitrināšana,dzesēšana, sildīšana. Gaisa kondicionēšanas shēmas. Enerģijas ekonomija gaisa apstrādē. Enerģijas utilizātori. Kombinētie gaisa nosūces-pieplūdes agregāti.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana mērķis ir apgūt dažādas nozīmes ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, apkures sistēmu projektēšana, mikroklimata nodrošināšana dažādas nozīmes ēkās, gaisa kondicionēšanas sistēmu ekonomiskais pamatojums. Uzdevums - attīstīt izpratni par apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību un apgūt prasmes sistēmu slodžu noteikšanā un to pielietošanas ekonomiskais pamatojums.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasmes praktiski izmantot teorētiskās zināšanas ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā - sistēmu racionālu un efektīvu risinājumu izvēlē ar to pamatojumu. - Projekta risinājumu analīze un izvērtējums.
Prasmes izvēlēties energo- ekonomiski efektīvākos apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumus konkrētas nozīmes ēkām. - Ekonomiski efektīvāko risinājumu tehniskā pamatojuma izvērtējums.
Praktiskās spējas izvērtēt gaisa kondicionēšanas pielietošanas nepieciešamību, analizējot ēkās notiekošo ražošanas procesa režīmus un pieprasīto telpu mikroklimatu, kontekstā ar ārgaisa parametriem ēkas ģeogrāfiskajā atrašanās vietā. - Gaisa kondicionēšanas un ēku dzesēšanas sistēmu priekšrocību un trūkumu analīzes spēju novērtēšana.
Pārzināt LBN un MK noteikumu prasības apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomās: https://likumi.lv/ - LBN un MK noteikumu prasību apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā un to izmaiņu zināšanu izvērtējums.
Priekšzināšanas Sekmīgai studiju priekšmeta uzsākšanai jābūt labām priekšzināšanām matemātikā, fizikā, vispārējā siltumtehnikā, hidraulikā un aerodinamikā, prasmēm patstāvīgi strādāt ar tehnisko literatūru un informāciju.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. Profesors A.Lešinskis Āzenes 12-102 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICO0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Lešinskis Āzenes 12-102 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Lešinskis Āzenes 12-120 0 15:00 - 18:00
1 Lekc. Profesors A.Lešinskis Ķīpsalas 6b-300 0 15:00 - 18:00
DBKV0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors G.Strautmanis Smilšu 90-217 3 17.30 - 20.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors G.Strautmanis Smilšu 90-217 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Asociētais profesors G.Strautmanis Smilšu 90-217 6 09.00 - 12.00 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]