BSG325 Aukstumapgāde

Kods BSG325
Nosaukums Aukstumapgāde
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Agnese Līckrastiņa, Inna Šaraņina
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Zemu temperatūru iegūšanas paņēmieni.Tvaika kompresijas cikls un tā raksturojošie lielumi. Vairākpakāpju aukstuma iekārtas. Absorbcijas cikls. Aukstuma aģenti un to maisījumi. Aukstuma nesēji. Dzesēšanas un saldēšanas slodzes aprēķini..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1. Iegūt pamatzināšanas par aukstuma iekārtu izveidi un darbības principiem. 2. Iegūt zināšanas par plašāk izmantojamiem cikliem aukstuma iekārtās, to pielietojumu un aprēķiniem. Iepazīties ar plašāk izmantojamiem aukstuma aģentiem. 3. Spēt veikt patstāvīgus aprēķinus tvaika kompresijas iekārtu darbības izvērtēšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt vienkārša tvaika kompresijas cikla aprēķinu, ja ir doti cikla parametri un raksturojošie lielumi. - Patstāvīgais darbs -aprēķins; kritēriji: Izprasta tvaika kompresijas cikla būtība un tajā notiekošie procesi.
Spēj veikt divpakāpju kompresijas iekārtas aprēķinu, ja ir doti cikla parametri un raksturojošie lielumi. - Patstāvīgais darbs - aprēķins.
Orientējas aukstuma iekārtas uzbūvē un darbības pamatprincipos. - Rakstisks eksāmens.
Pārzina plašāk izmantotos aukstuma aģentus, izprot aukstuma iekārtu darbības ciklu un spēj raksturot dažādu darba režīmu ietekmi uz iekārtas efektivitāti. - Rakstisks eksāmens.
Priekšzināšanas Vispārīgā ķīmija, termodinamika, siltumtehnika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCS0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors A.Līckrastiņa Āzenes iela 12-K1-314 0 10:00 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors A.Līckrastiņa Āzenes iela 12-K1-314 0 10:00 - 14:05
RBCS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Šaraņina Nenoteikta- 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Šaraņina Nenoteikta- 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]