BSG321 Būvniecības siltumfizika

Kods BSG321
Nosaukums Būvniecības siltumfizika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Anatolijs Borodiņecs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Siltuma vadīšanas process. Būvmateriālu siltumfiziskās īpašības. LBN 002-01 prasības norobežojošām konstrukcijām un ēkai kopumā. Konstrukciju termiskās pretestības un siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana. Temperatūras un ūdens tvaika spiediena sadalījums konstrukcijā. Kondensācijas, sēnīšu augšanas un korozijas riska novērtējums. Konstrukciju masivitāte un telpu siltuma noturība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta galvenais mērķis ir sniegt izpratni un attīstīt studentu praktiskās iemaņas attiecībā uz: - siltuma un mitruma vadīšanas procesiem stacionārās un nestacionārās siltuma plūsmas gadījumos; - caurlaidības koeficienta noteikšanas īpatnībām viendabīgām un nehomogenām norobežojošajām konstrukcijām; - norobežojošo konstrukciju mitruma režīma novērtēšanu, izmantojot materiāla ūdens tvaika pretestības faktoru un/vai materiāla pretestību tvaika caurlaidībai; - ēku siltuma zudumus novērtēšanu; - ēku siltuma zudumu normēšanas principiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme praktiski izmantot zināšanas par materiālu siltumtehniskajām īpašībām, kā arī veidot optimālus norobežojošo konstrukciju materiālu saliekumu risinājumus. - Praktiskajos darbos tiek novērtētas studentu prasmes pielietot siltumvadītspējas un siltumcaurlaidības koeficientu korekcijas faktorus.
Spēja izvēlēties atbilstošu termiskās pretestības noteikšanas aprēķinu metodi dažāda tipa norobežojošajām konstrukcijām - Praktiskajos darbos jāspēj pamatot izvēlētā aprēķinu metode, kā arī jāuztaisa divu dažādu konstrukciju aprēķini.
Prasme praktiski pielietot dažādas metodes un paņēmienus mitruma režīma novērtēšanai telpās un norobežojošajās konstrukcijās. - Praktiskajos darbos jāveic norobežojošo konstrukciju mitruma režīma analīzi, izmantojot konkrētajam gadījumam atbilstošo aprēķina metodi. Jāsniedz secinājums par konstrukcijas īpašībām.
Spēja veikt ēku siltuma zudumu analīzi pie dažādiem norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības koeficientiem un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem. - Praktiskajos darbos jānosaka ēkas siltumzudumus. Jāspēj pamatot iegūto rezultātu un atsevišķo norobežojošo konstrukciju ietekmi uz kopējiem siltumzudumiem.
Priekšzināšanas būvmateriāli, matemātikā un fizikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Katedras vadītājs A.Borodiņecs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]