BBK606 Skaitlisko metožu pielietošana būvniecībā

Kods BBK606
Nosaukums Skaitlisko metožu pielietošana būvniecībā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Raimonds Ozoliņš, Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Konstrukciju aprēķiniem izmantojamās skaitliskās metodes, to būtība, nozīme un praktiska pielietošana pētniecības un būvju projektēšanas praksē. Svarīgāko robežuzdevumu risinājumi ar galīgo elementu metodi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt padziļinātas zināšanas par konstrukciju aprēķiniem izmantojamām skaitliskām metodēm – par to teorētiskiem pamatiem, nozīmi un praktiskas izmantošanas iespējām. Iepazīties ar svarīgāko robežuzdevumu risinājumiem, pielietojot galīgo elementu metodi. Uz praktisko nodarbību bāzes ap-gūt prasmes un iemaņas attiecībā uz šo metožu pielietošanai dažāda veida konstrukciju aprēķiniem un uz skaitlisko metožu specifiskuma piemērošana nestandarta uzdevumu risināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot konstrukciju aprēķiniem izmantojamo skaitlisko metožu būtību , teorētiskos pamatus ,specifiku un pielietošanas iespējas - Novērtējums par piedalīšanos studiju procesā organizētajās diskusijās, ieskaite, eksāmens
Spēj praktiski izmantot skaitliskās metodes būvju elementu aprēķinos, izprot iespējas izmantot šīs metodes nestandarta uzdevumu risināšanai - Novērtējums par programmā paredzēto aprēķina darbu, ieskaite, eksāmens
Spēj argumentēti sastādīt aprēķina shēmas dažāda veida būvju aprēķinam ar galīgo elementu metodi - Novērtējums par piedalīšanos studiju procesā organizētajās diskusijās, ieskaite, eksā¬mens
Priekšzināšanas Matemātika, materiālu pretestība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]