BBK580 Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes

Kods BBK580
Nosaukums Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Eksperimentālo pārbaužu mērķi, uzdevumi un metodes. Konstrukciju un būvju izpēte. Inženiereksperimentu veikšanas metodes un līdzekļi. Būvkonstrukciju modelēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt būvkonstrukciju faktiskā deformatīvā un spriegumstāvokļu noteikšanas metodes un paņēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas konstrukciju aprēķinu pastāvošo metožu pilnveidošanai, jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo būvju tehniskā stāvokļa diagnozēšanai, izstrādājot to rekonstrukcijas un pastiprināšanas projektus. Apgūt būvkonstrukciju modelēšanas pamati.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pieņemt konstruktīva būvelementa pārbaudes metodiku atbilstoši pētījuma mērķim. - Laboratorijas darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj veikt svarīgāko rādītāju mērījumus laboratorijas darbos dažādiem konstruktīviem būvelementiem statiskā un dinamiskā slogojuma gadījumos. Spēj statistiski apstrādāt eksperimentā gaitā iegūtos rezultātus. - Laboratorijas un praktiskie darbi.
Spēj aprakstīt sakarības starp raksturlielumiem, eksperimenta gaitā iegūtiem ar matemātisko modeļu palīdzību. Spēj analizēt pētījuma objekta racionālos parametrus, izmantojot matemātisko modeli. - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj novērtēt betona mehāniskās īpašības izmantojot nesagraujošās pārbaudes metodes. - Laboratorijas darbi.
Priekšzināšanas Tērauda, stiegrbetona un koka konstrukcijas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBGB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ABGB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-114 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-114 5 14.30 - 16.05 *
2019/2020 gada pavasara semestris
RBGB0 1. kurss, 1 grupa
1 Rezerv. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 0 08.15 - 09.50
1 Rezerv. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 0 08.15 - 09.50
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]