BBK550 Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude

Kods BBK550
Nosaukums Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Eksperimentālo pētījumu teorētiskie pamati un metroloģija.Konstrukciju un būvju izpēte.Inženiereksperimentu veikšanas metodes un līdzekļi.Būvkonstrukciju modelēšanas pamati..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt būvkonstrukciju faktiskā deformatīvā un spriegumstāvokļu noteikšanas metodes un paņēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas konstrukciju aprēķinu pastāvošo metožu pilnveidošanai, jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo būvju tehniskā stāvokļa diagnozēšanai, izstrādājot to rekonstrukcijas un pastiprināšanas projektus. Apgūt būvkonstrukciju modelēšanas pamati.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvēlēties konstruktīva būvelementa pārbaudes metodiku atbilstoši pētījuma mērķim. - Laboratorijas darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj veikt svarīgāko rādītāju mērījumus laboratorijas darbos dažādiem konstruktīviem būvelementiem statiskā un dinamiskā slogojuma gadījumos. Spēj statistiski apstrādāt eksperimentā gaitā iegūtos rezultātus. - Laboratorijas un praktiskie darbi.
Spēj aprakstīt sakarības starp raksturlielumiem, kas iegūti eksperimenta gaitā ar matemātisko modeļu palīdzību. Spēj analizēt pētījuma objekta racionālos parametrus, izmantojot matemātisko modeli - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj novērtēt betona mehāniskās īpašības, izmantojot nesagraujošas pārbaudes metodes. - Laboratorijas darbi.
Priekšzināšanas Materiālu pretestība, būvmehānika, būvkonstrukcijas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]