BBK457 Metāla konstrukcijas. Speciālais kurss

Kods BBK457
Nosaukums Metāla konstrukcijas. Speciālais kurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Raimonds Ozoliņš, Dmitrijs Serdjuks, Līga Gaile
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Atvieglotās, iepriekš saspriegtās, bimetāla un kompleksās konstrukcijas. Metāla konstrukciju pastiprināšana un rekonstrukcija: metodes un pārprojektēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt padziļinātas zināšanas par projektēšanas praksē ieviešamiem Eiropas būvnormatīviem un prast tās praktiski pielietot. Apgūt teorētiskas zināšanas par tērauda konstrukciju apsekošanas, pastiprināšanas, rekonstrukcijas un pārprojektēšanas principiem un metodēm. Iepazīties ar progresīvām tērauda konstrukcijām un, izstrādājot praktisku aprēķina darbu, apgūt prasmes un iemaņas par vieglu pārseguma kopņu projektēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast, analizēt un izvērtēt konstrukciju darbības īpatnības specifiskos apstākļos (koroziju veicinošā vidē, pie tērauda trauslumu paaugstinošu faktoru klātbūtnes0. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj izprast, analizēt un izvērtēt situāciju rekonstruējamos objektos. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj atpazīt, identificēt un analizēt mūsdienīgas tērauda konstrukcijas. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, būvmehānika, informātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]