BBK455 Dzelzsbetona konstrukcijas (speciālais kurss)

Kods BBK455
Nosaukums Dzelzsbetona konstrukcijas (speciālais kurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Leonīds Pakrastiņš, Viktors Mitrofanovs, Andīna Sprince, Līga Gaile
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Daudzstāvu ēku konstruktīvie risinājumi, telpiskās noturības nodrošināšana. Vienstāva ražošanas ēku speciālās inženierbūves, tehniski-ekonomiskais novērtējums. Dzelzsbetona konstrukciju un to aprēķinu pilnveidošana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt padziļinātas zināšanas par projektēšanas praksē ieviešamiem Eiropas būvnormatīviem, un prast tās praktiski pielietot. Apgūt teorētiskas zināšanas par stiegrbetona konstrukciju apsekošanas, pastiprināšanas, rekonstrukcijas un pārprojektēšanas principiem un metodēm. Iepazīties ar progresīvām stiegrbetona konstrukcijām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot stiegrbetona konstrukciju plastisko darbību. Spēj projektēt konstrukcijas plastiskajā stadijā. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj noteikt spriegumus un deformācijas iepriekšsaspriegtās stiegrbetona konstrukcijās. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj veikt aprēķinus pirmsspriegtam un pēcspriegtam stiegrbetona konstrukcijām, ievērtējot īslaicigo un ilgstošo darbību. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj analizēt stiegrbetona sijas un kolonnas divasīgā slogojumā un vērpē. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj projektēt tēraudbetona konstrukcijas. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Izprot stiegrbetona konstrukciju darbības īpatnības specifiskos apstākļos. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj izprast, analizēt un izvērtēt situāciju rekonstruējamos objektos - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj atpazīt, identificēt un analizēt mūsdienīgas stiegrbetona konstrukcijas - Aprēķina darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, būvmehānika, informātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]