BBM602 Konstrukciju elementu šļūde

Kods BBM602
Nosaukums Konstrukciju elementu šļūde
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Jānis Šliseris
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Vienkāršots lineāras šļūdes likums. Elastīgi - viskozu modeļu teorija. Lineāras-pēcdarbības šļūde. Materiāli ar laikā mainīgām īpašībām. Nepārtruktas vides un sistēmu šļūde. Lineāri deformējamas sijas. Šļūdošu spiestu stieņu noturība. Vienkāršākais gabaliem lineārs deformēšanās likums. Nelineāras šļūdes jēdziens. Temperatūras spriegumi pie šļūdes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēj ņemt vērā konstrukciju materiālu lineārās, nelineārās, lineārās-pēcdarbības šļūdes īpašības. Spēj novērtēt konstrukcijas materiālu šļūdes īpašību iespaidu uz materiālu spriegumu stāvokli un ilglaicīgo stiprību. Izprot konstrukciju projektēšanas īpatnības ievērojot šļūdi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot šļūdes kā fizikālas parādības būtību. Prot aprakstīt materīāla lineāro un nelineāro šļūdi dažādu slogojumu gadījumā. - Eksāmens.
Prot novērtēt šļūdes iespaidu uz materiāla spriegumu stāvokli, deformatīvajām un stiprības īpašībām. - Eksāmens.
Prot novērtēt komponenšu šļūdes iespaidu uz kompozīta materiāla īpašībām. - Darbs. Eksāmens.
Prot novērtēt materiāla šļūdes iespaidu uz konstrukcijas ilglaicīgo stiprību. - Eksāmens.
Priekšzināšanas inženierzinātņu maģistra māc. progr.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]